คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นสถาบันผลิตบุคลากรพยาบาลทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาความรู้ทางการพยาบาลและเผยแพร่สู่สังคมวิชาชีพการพยาบาล จึงได้จัดทำวารสารคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อเป็นสื่อในการเผยแพร่ความรู้ที่จะเป็นประโยชน์แก่วิชาชีพการพยาบาลและบุคลากรทางสุขภาพ  โดยวารสารฉบับแรกได้จัดทำขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ มีกำหนดออกปีละ ๓ ฉบับ และได้มีการพัฒนาและปรับปรุงอยู่ตลอดจนวารสารของคณะพยาบาลศาสตร์มีคุณภาพที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานวารสารวิชาการระดับชาติ ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) รวมทั้งได้รับคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงภาษาไทยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีและในโอกาสที่คณะฯ ครบรอบ ๒๕ ปี งานวารสารจึงได้เพิ่มกำหนดการออกเป็นปีละ ๔ ฉบับ โดยเริ่มตั้งแต่ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ 1 พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นต้นไป

การสมัครสมาชิก

2016-03-07

การสมัครสมาชิก 

   กรณีที่เป็นหน่วยงานหรือบุคคลทั่วไปสามารถ....

Vol 26 No 3 (2018): ( July - September ) Journal of Faculty of Nursing Burapha University

Vol 26 No 2 (2018): ( April - June ) Journal of Faculty of Nursing Burapha University

Published: 2019-08-14

The Follow-up Evaluation of Competency and Nursing Role Performance for Health Promotion of Professional Nurses in the Eastern Region of Thailand

เพ็ญจันทร์ มีแก้ว, สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ, นิสากร กรุงไกรเพชร

12-22

Relationships between Personal Factors, Transformational and Transactional Leaderships of Head Nurses, and Work Engagement of Professional Nurses in Community Hospitals

วรนุช วงค์เจริญ, ปราณี มีหาญพงษ์, จันทร์จิรา วงษ์ขมทอง

23-31

The Effects of Transition Nursing Program on Role Confidence Among Caregivers of Elderly Patients During Transferred from an Intensive Care Unit

จันทรวดี สพานทอง, เพลินพิศ ฐานิวัฒนานนท์, ทิพมาส ชิณวงศ์

32-41

Effects of Self-Regulation Program of Exercise with Retro-Line Dancing on Blood Sugar Level and Physical Fitness of High Risk Persons with Type 2 Diabetes Mellitus

ณัฐชนน ผุยนวล, นิสากร กรุงไกรเพชร, สมสมัย รัตนกรีฑากุล

42-51

Predictors of Health Status of Preschool Children

วชรีกร อังคประสาทชัย, ยุนี พงศ์จตุรวิทย์, สาวิตรี วงศ์อินจันทร์

52-61

Influencing of Information Received, Perceived Benefits and Barriers on Health Behavior Preparedness among Husbands of Preconception Women

จารุวรรณ จันทร์แจ้ง, วรรณี เดียวอิศเรศ, วรรณทนา ศุภสีมานนท์

62-70

Cultural Beliefs Regarding Pregnancy and Healthcare Behaviors of Cambodian Pregnant Migrant Laborers

ศศิธร โพธิ์ชัย, พวงผกา คงวัฒนานนท์, วนลดา ทองใบ

71-81

Prevention intimate partner violence against women

นารีรัตน์ บุญเนตร, หทัยชนก เผ่าวิริยะ

102-111

View All Issues