คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นสถาบันผลิตบุคลากรพยาบาลทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาความรู้ทางการพยาบาลและเผยแพร่สู่สังคมวิชาชีพการพยาบาล จึงได้จัดทำวารสารคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อเป็นสื่อในการเผยแพร่ความรู้ที่จะเป็นประโยชน์แก่วิชาชีพการพยาบาลและบุคลากรทางสุขภาพ  โดยวารสารฉบับแรกได้จัดทำขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ มีกำหนดออกปีละ ๓ ฉบับ และได้มีการพัฒนาและปรับปรุงอยู่ตลอดจนวารสารของคณะพยาบาลศาสตร์มีคุณภาพที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานวารสารวิชาการระดับชาติ ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) รวมทั้งได้รับคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงภาษาไทยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีและในโอกาสที่คณะฯ ครบรอบ ๒๕ ปี งานวารสารจึงได้เพิ่มกำหนดการออกเป็นปีละ ๔ ฉบับ โดยเริ่มตั้งแต่ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ 1 พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นต้นไป

การสมัครสมาชิก

2016-03-07

การสมัครสมาชิก 

   กรณีที่เป็นหน่วยงานหรือบุคคลทั่วไปสามารถ....

Vol 27 No 3 (2019): ( July - September ) Journal of Faculty of Nursing Burapha University

Factors Affecting Iodine Deficiency Prevention Behaviors among Pregnant Women Attending Antenatal Care Clinic at a Regional Hospital in the Northeastern Region

กัลยา บัวบาน, วรรณี เดียวอิศเรศ, ตติรัตน์ เตชะศักดิ์ศรี

1-9

The Development of Life Skills in Critical Cognitive Skills of Student in the Vocational

กนก พานทอง, ภัทราวดี มากมี, ปริญญา เรืองทิพย์, ประวิทย์ ทองไชย, ปิยะทิพย์ ประดุจพรม

10-22

Predictors of Postpartum Depression Among Women with Emergency Cesarean Section

กุสุมล แสนบุญมา, วรรณี เดียวอิศเรศ, อุษา เชื้อหอม

23-31

Transition Experiences of Nursing Students’ Clinical Initial Practice

ภรณี สวัสดิ์ ชูโต, อาภา หวังสุขไพศาล

32-42

THE EFFECT OF PERCEIVED SELF-EFFICACY PROMOTION PROGRAM ON MOTHER’S CARING BEHAVIORS FOR TODDLER WITH ACUTE LOWER RESPIRATORY INFECTION

จุฑาทิพย์ นามม่อง, ณัชนันท์ ชีวานนท์, จินตนา วัชรสินธุ์

43-53

The Influence of Gender and Personality Differences on Arousal Emotional Pictures and Digitized Sounds in Young Adults: Event-Related Potential Study

สุทิศา ตันติกุลวิจิตร, เสรี ชัดแช้ม, ภัทรวดี มากมี, ศราวิน เทพสถิตภรณ์

64-78

FACTORS INFLUENCING THE USE OF POSTPARTUM CONTRACEPTIVE IMPLANTS AMONG PRIMIPAROUS ADOLESCENTS

อารียา สมรูป, วรรณี เดียวอิศเรศ, วรรณทนา ศุภสีมานนท์

79-87

THE EFFECT OF FUNNY FINGER PUPPETS WITH STORYTELLING ON FEAR OF AEROSOL THERAPY IN PRESCHOOL CHILDREN

กิตติมา ทรงวัฒนา, ยุนี พงศ์จตุรวิทย์, นุจรี ไชยมงคล

88-97

View All Issues