คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นสถาบันผลิตบุคลากรพยาบาลทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาความรู้ทางการพยาบาลและเผยแพร่สู่สังคมวิชาชีพการพยาบาล จึงได้จัดทำวารสารคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อเป็นสื่อในการเผยแพร่ความรู้ที่จะเป็นประโยชน์แก่วิชาชีพการพยาบาลและบุคลากรทางสุขภาพ  โดยวารสารฉบับแรกได้จัดทำขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ มีกำหนดออกปีละ ๓ ฉบับ และได้มีการพัฒนาและปรับปรุงอยู่ตลอดจนวารสารของคณะพยาบาลศาสตร์มีคุณภาพที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานวารสารวิชาการระดับชาติ ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) รวมทั้งได้รับคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงภาษาไทยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีและในโอกาสที่คณะฯ ครบรอบ ๒๕ ปี งานวารสารจึงได้เพิ่มกำหนดการออกเป็นปีละ ๔ ฉบับ โดยเริ่มตั้งแต่ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ 1 พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นต้นไป

การสมัครสมาชิก

2016-03-07

การสมัครสมาชิก 

   กรณีที่เป็นหน่วยงานหรือบุคคลทั่วไปสามารถ....

Vol 26 No 2 (2018): ( April - June ) Journal of Faculty of Nursing Burapha University

Published: 2019-05-13

Effects of the STEM Project-Based Learning to Enhance the 21st Century Skills in College Nursing Students

กมลรัตน์ เทอร์เนอร์, นวพร มามาก, ณัฐนิชา ศรีละมัย, ละเอียด แจ่มจันทร์

11-19

Family Factors Related to the Executive Function Development in Preschool Children

เบญจวรรณ ปิ่นทอง, นุจรี ไชยมงคล, ยุนี พงศ์จตุรวิทย์

20-28

Effects of Cognitive Stimulation Program on Perceived Memory Self-efficacy Among Older Adults with Mild Cognitive Impairment

สาวิตรี จีระยา, ภรภัทร เฮงอุดมทรัพย์, ดวงใจ วัฒนสิทธุ์, เวทิส ประทุมศรี

30-39

Comparisons of the Short Term Effect between Ultrasound Therapy and Low Power Laser Therapy on Pain and Range of Ankle Joint Motion in Persons with Plantar Fasciitis: A Pilot Study

อาหะมะ ดะเซ็ง, จิรภัทร์ รักราวี, จุฑามาศ จิตเจือจุน, พิมลพรรณ ทวีการ วรรณจักร, คุณาวุฒิ วรรณจักร

40-48

Factors Predicting Decision-Making Ability of Charge Nurses in Private Hospitals

จิรัชยา เหล่าเขตร์กิจ, อารีรัตน์ ขำอยู่, เขมารดี มาสิงบุญ

49-56

Influencing of Perception of Pregnancy Risk, Knowledge, and Attitude on Preconception Health Behaviors among Pregnant Women

ศิรินภา แก้วพวง, วรรณี เดียวอิศเรศ, วรรณทนา ศุภสีมานนท์

57-66

Effects of Labor Support by a Female Relative on Suffering from Labor Pain, Coping with Labor Pain, and Satisfaction with Childbirth Experiences Among Primiparous Parturients

ชาลินี เจริญสุข, สุพิศ ศิริอรุณรัตน์, ตติรัตน์ เตชะศักดิ์ศรี

67-75

View All Issues