ศูนย์นวัตกรรมทางการศึกษา สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 02-2182604 ต่อ 128, 088-022-5318

Centre forEducational Innovation, Print and Online Media
Faculty of Education Chulalongkorn University
Phayathai Patumwan Bangkok 10330
Phone: +66 2218 2604 ext 128, +66 88-022-5318

Principal Contact

Nichapat Thonnaratana
Faculty of Education, Chulalongkorn University

Support Contact

OJED_Journal Staff
Phone 02-2182604 ext. 128