1.
ชาตพิทยากุลช, ลัญฉวรรธนะกรฉ. ผลของการใช้โปรแกรมการเรียนรายบุคคลบนฐานการจัดการเรียนการสอนแบบรู้จริงที่มีต่อทักษะการอ่านจับใจความสำคัญภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 EFFECTS OF INDIVIDUAL STUDY PROGRAM BASED ON MASTERY LEARNING ON MAIN IDEA READING SKILL OF SIXTH GRADE STUDENTS. An Online Journal of Education [Internet]. 20Dec.2018 [cited 28Jan.2020];11(4):587-09. Available from: https://www.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/161293