วารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา (ISSN 1905-4491) เป็นวารสารระดับชาติที่มีกำหนดการพิมพ์เผยแพร่ปีละ 4 ฉบับ ทุกบทความได้รับการกลั่นกรองจากคณะกรรมการ (Peer Review) ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

Vol 13 No 1 (2018): VOL 13, NO 1 (2018): เดือนมกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2561

Published: 2019-01-04

การบริหารงานวิชาการตามแนวคิดสะตีมศึกษาในระดับปฐมวัย

พรรณิอร อินทราเวช, รับขวัญ ภูษาแก้ว, อาจารย์ ดร.

260-269

แนวทางการพัฒนากรอบความคิดแบบเติบโตของครู

ปัทมาภรณ์ ศรีราษฎร์, นันทรัตน์ เจริญกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

389-399

การพัฒนาแบบวัดทักษะการเขียนเชิงวิเคราะห์สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น

หทัยชนก กูรมะสุวรรณ, ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

501-515

View All Issues

OJED Vol.10 No.1-4

 

คำแนะนำสำหรับการใช้งานเบื้องต้น THAIJO

   สำหรับการใช้งานของ Author

   สำหรับการใช้งานของ Reviewer