วารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา (ISSN 1905-4491) เป็นวารสารระดับชาติที่มีกำหนดการพิมพ์เผยแพร่ปีละ 4 ฉบับ ทุกบทความได้รับการกลั่นกรองจากคณะกรรมการ (Peer Review) ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

การเปลี่ยนแปลงกำหนดการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารอิเล็กทรอนิกส์ฯ (OJED)

2015-09-24

เปลี่ยนแปลงกำหนดการส่งบทความวารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา (OJED)

จากสัปดาห์ที่สามของเดือนกันยายน เป็นวันที่ 26 ตุลาคม 2558

Vol 12 No 1 (2017): VOL 12, NO 1 (2017): เดือนมกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2560

Published: 2018-09-06

การวิเคราะห์กลุ่มแฝงอัตลักษณ์เชิงวิชาชีพครู

กมลวรรณ พลับจีน, วรรณี แกมเกตุ, รองศาสตราจารย์ ดร.

1-18

View All Issues

OJED Vol.10 No.1-4

 

คำแนะนำสำหรับการใช้งานเบื้องต้น THAIJO

   สำหรับการใช้งานของ Author

   สำหรับการใช้งานของ Reviewer