วารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา (ISSN 1905-4491) เป็นวารสารระดับชาติที่มีกำหนดการพิมพ์เผยแพร่ปีละ 4 ฉบับ ทุกบทความได้รับการกลั่นกรองจากคณะกรรมการ (Peer Review) ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

การเปลี่ยนแปลงกำหนดการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารอิเล็กทรอนิกส์ฯ (OJED)

2015-09-24

เปลี่ยนแปลงกำหนดการส่งบทความวารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา (OJED)

จากสัปดาห์ที่สามของเดือนกันยายน เป็นวันที่ 26 ตุลาคม 2558

2015: แบบฟอร์มประกอบการพิจารณาบทความ

Published: 2018-11-08

แบบฟอร์มส่งบทความเพื่อเผยแพร่

แบบฟอร์มส่งบทความเพื่อเผยแพร่ OJED1

แบบคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ (OJED2 1 ชุด)

แบบคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ (OJED2 1 ชุด)

แบบประเมินบทความวิจัย (OJED3 2 ชุด)

แบบประเมินบทความวิจัย OJED3

จดหมายพิจาณาบทความ

จดหมายพิจารณาบทความ จดหมายพิจาณาบทความ

หนังสือตอบรับการตีพิมพ์

หนังสือตอบรับการตีพิมพ์ หนังสือตอบรับการตีพิมพ์

แบบฟอร์มบทความ OJED

ปราณภา โหมดหิรัญ
View All Issues

OJED Vol.10 No.1-4

 

คำแนะนำสำหรับการใช้งานเบื้องต้น THAIJO

   สำหรับการใช้งานของ Author

   สำหรับการใช้งานของ Reviewer