วารสารฯ จึงขอปิดรับบทความชั่วคราว

2018-12-02

ข่าวประกาศ
...
วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ACI, TCI1)  ขอขอบพระคุณผู้เขียนทุกท่านที่มีความประสงค์จะตีพิมพ์บทความกับวารสารฯ ด้วยขณะนี้ วารสารฯ มีคิวบทความที่รอพิจารณาในกระบวนการเป็นจำนวนมาก และบทความสำหรับวารสารฯ ที่จะเผยแพร่ในปี พ.ศ. 2562 เต็มแล้ว วารสารฯ จึงขอปิดรับบทความชั่วคราวเพื่อควบคุมคุณภาพของบทความและกระบวนการพิจารณาบทความ สำหรับผู้สนใจตีพิมพ์บทความ สามารถส่งต้นฉบับเพื่อขอรับการพิจารณาได้อีกครั้งตั้งแต่เดือนเมษายน 2562 เป็นต้นไป
...
กระบวนการตีพิมพ์ ดังนี้
(1)
รับต้นฉบับจากผู้สนใจตีพิมพ์บทความในวารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ACI /TCI กลุ่ม1 ) ผ่านระบบThaiJo https://www.tci-thaijo.org/index.php/PNRU_JHSS/about/submissions
(2)
ศึกษาข้อมูลการส่งบทความเข้าระบบสำหรับผู้แต่งได้ที่ โดยคลิกดูรายละเอียดที่ขั้นตอนสำหรับผู้แต่ง
https://docs.google.com/document/d/1Iq97FmQkaGOzJzXTsxJifq00vBXdIYxRK2zTn828KKM/edit