วารสารวิชาการแพรวากาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (Phrae Wa Kalasin Journal of Kalasin University)

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นวารสารสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยรูปแบบผลงานที่วารสารจะรับพิจารณา มี 6 ประเภท คือ  บทความวิจัย บทความทางวิชาการ บทความทั่วไป บทความปริทัศน์ บทวิจารณ์หนังสือ และบทความพิเศษ  ทั้งนี้ บทความทุกเรื่อง มีผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะสาขาวิชา เป็นผู้ประเมินบทความ   ได้กำหนดการเผยแพร่ 3 ฉบับ ต่อปี  ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน) ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม- สิงหาคม) ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม)

วัตถุประสงค์

1) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัยและทรรศนะทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 

2) เพื่อเป็นเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงวิชาการ เผยแพร่ผลงานวิชาการและผลงานวิจัยของอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาทั้งภายในและ ภายนอกมหาวิทยาลัย

3)  เพื่อเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าทางวิชาการและการวิจัยเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป


วารสารวิชาการแพรวากาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (PHRAE-WA KALASIN JOURNAL OF KALASIN UNIVERSITY)

Indexed in tci

ข่าวประกาศ

 

เปิดรับบทความปีที่ 5 2561

 
วารสารวิชาการแพรวากาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เปิดรับบทความปีที่ 5 ประจำปี 2561 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม  
ประกาศ: 2017-06-02
 
ข่าวประกาศอื่นๆ...

ปีที่ 4, ฉบับที่ 1 (2017): January-Apirl (มกราคม-เมษายน 2560)

สารบัญ

Changes in Social; Cultural; Economic Community of ASEAN Economic Community on Entry to The Border (AEC): The Phu Doo International Point of Entry and Response of Local People in Amphoe Ban Khok Uttaradit Province pdf
พุทธินันทน์ บุญเรือง 1-21
รูปแบบอาจารย์ที่ปรึกษาอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนไทย โดยใช้แบบจำลองเดียร์ pdf
สุดาสวรรค์ งามมงคลวงศ์ 22-41
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้และการดูแลนักเรียน ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) pdf
วุฒิศักดิ์ บุญแน่น 42-57
การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 24 pdf
บุณรดา ทรงบุญศาสตร์, สุทธิพงษ์ หกสุวรรณ 58-73
แนวทางการพัฒนาทักษะการใช้ไอซีทีของครูกลุ่มโรงเรียนดี ประจำตำบล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 pdf
ศราวุธ แจ้งสุข, สุทิศา ซองเหล็กนอก 74-86
ปัจจัยที่ส่งผลต่อขีดความสามารถการจัดการเชิงกลยุทธ์ ของคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น จังหวัดมหาสารคาม pdf
รุ่งเรือง แสนโกษา 87-102
วาทกรรมการสร้างสรรค์ในบทเพลง 7 สิงหา ประชามติร่วมใจ ประชาธิปไตยมั่นคง สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง (กกต.) pdf
สันติ ทิพนา 103-117
การนำกลไกประกันภัยมาจัดการความเสี่ยงจากอุทกภัยใน ประเทศอังกฤษ pdf
ปีดิเทพ อยู่ยืนยง 118-135