วารสารวิชาการแพรวากาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (Phrae Wa Kalasin Journal of Kalasin University)

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นวารสารสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยรูปแบบผลงานที่วารสารจะรับพิจารณา มี 6 ประเภท คือ  บทความวิจัย บทความทางวิชาการ บทความทั่วไป บทความปริทัศน์ บทวิจารณ์หนังสือ และบทความพิเศษ  ทั้งนี้ บทความทุกเรื่อง มีผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะสาขาวิชา เป็นผู้ประเมินบทความ   ได้กำหนดการเผยแพร่ 3 ฉบับ ต่อปี  ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน) ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม- สิงหาคม) ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม)

วัตถุประสงค์

1) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัยและทรรศนะทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 

2) เพื่อเป็นเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงวิชาการ เผยแพร่ผลงานวิชาการและผลงานวิจัยของอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาทั้งภายในและ ภายนอกมหาวิทยาลัย

3)  เพื่อเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าทางวิชาการและการวิจัยเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป


วารสารวิชาการแพรวากาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (PHRAE-WA KALASIN JOURNAL OF KALASIN UNIVERSITY)

Indexed in tci

ข่าวประกาศ

 

เปิดรับบทความปีที่ 5 2561

 
วารสารวิชาการแพรวากาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เปิดรับบทความปีที่ 5 ประจำปี 2561 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม  
ประกาศ: 2017-06-02
 
ข่าวประกาศอื่นๆ...

2015: ฉบับพิเศษ : มหกรรมวิชาการภูมิปัญญา กลุ่มชาติพันธุ์นานาชาติลุ่มน้ำโขง ไทยลาว เวียดนาม จีน

วารสารวิชาการแพรวากาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์

ฉบับพิเศษ : พฤษภาคม 2558

ฉบับเต็ม

ดูหรือดาวน์โหลดทั้งฉบับ PDF

สารบัญ

บทบรรณาธิการ (Editorial)

บทบรรณาธิการ pdf
สุชานาถ บุญเที่ยง

สารบัญ (Contents)

สารบัญ (contens) pdf
อาจาร์ย ดร.สุชานาถ บุญเที่ยง
การพัฒนาแอพพลิเคชันด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม สำหรับรู้จำใบสมุนไพรพื้นบ้าน pdf
กฤตชัย บุญศิวนนท์, รักษ์วริน วรรณศิลป์ 9-23
ความหลากหลายของนกฤดูหนาวในป่าวัฒนธรรมดงตงโต้น มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ pdf
พงศกร ชาวเชียงตุง 24-33
รูปแบบการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการในสถานศึกษาขนาดเล็ก pdf
สุรางค์รัตน์ ตรีเหรา 34-46
ผักพื้นบ้านในแกงโค ตำบลหนองห้าง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ pdf
อรัญญา นนทราช, กชพรรณ วงค์เจริญ 47-59
การเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ ในรายวิชาหลักการพื้นฐาน สำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ pdf
อัญญปารย์ ศิลปนิลมาลย์ 60-70
การพัฒนาแอพพลิเคชันแสดงพิกัดจุดสนใจด้วย เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมสำหรับงานมหกรรมวิชาการ ภูมิปัญญากลุ่มชาติพันธุ์ลุ่มน้ำโขงผ่านสมาร์ทโฟน pdf
กฤตชัย บุญศิวนนท์ 71-83