วารสารวิชาการแพรวากาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (Prae-wa Kalasin Journal of Kalasin University)

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นวารสารสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยรูปแบบผลงานที่วารสารจะรับพิจารณา มี 6 ประเภท คือ  บทความวิจัย บทความทางวิชาการ บทความทั่วไป บทความปริทัศน์ บทวิจารณ์หนังสือ และบทความพิเศษ  ทั้งนี้ บทความทุกเรื่อง มีผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะสาขาวิชา เป็นผู้ประเมินบทความ   ได้กำหนดการเผยแพร่ 3 ฉบับ ต่อปี  ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน) ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม- สิงหาคม) ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม)

วัตถุประสงค์

1) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัยและทรรศนะทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 

2) เพื่อเป็นเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงวิชาการ เผยแพร่ผลงานวิชาการและผลงานวิจัยของอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาทั้งภายในและ ภายนอกมหาวิทยาลัย

3)  เพื่อเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าทางวิชาการและการวิจัยเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป


วารสารวิชาการแพรวากาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (PHRAE-WA KALASIN JOURNAL OF KALASIN UNIVERSITY)

Indexed in tci

ข่าวประกาศ

 

วารสารวิชาการแพรวากาฬสินธุ์ เปิดรับบทความประจำปี พ.ศ. 2562

 

ขอเชิญส่งบทความ เพื่อลงตีพิมพ์ใน วารสารวิชาการแพรวากาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (สหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

สามารถส่งบทความได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (กรุณาศึกษารายละเอียดก่อนการส่งบทความ) หรือ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

โทร. 088-552-9917

E-mail : praewa-ksu@ksu.ac.th

ผ่านระบบ Online Submission ที่เว็บไซต์ https://www.tci-thaijo.org/index.php และ http://praewa.ksu.ac.th/new2017/

 
ประกาศ: 2017-10-15
 
ข่าวประกาศอื่นๆ...

2017: หนังสือร้อยภาพเล่าเรื่องเมืองกาฬสินธุ์


รูปหน้าหลัก