Marketing Strategy Development for Competitive Advantage in Biological Liquid Wash of Community Enterprise in Tombon Nai Wiang of Nan Province

Main Article Content

จิตรา ปั้นรูป วรรณิดา ชินบุตร ฐาณิญา อิสสระ เอกชัย ดวงใจ

Abstract

The purposes of this research were to (1) development of marketing strategy for competitive advantage in community enterprise and study the market situation in biological liquid wash of business community in Tombon Nai Wiang of Nan Province. Key informants were 2 members groups include five educational personnel and fifty product group members. The study utilized variety of qualitative methods to obtain research data such as depth interview and focus group. Then, data were analyzed through descriptive method and content analysis to find the conclusion and suggestion. The findings revealed as follows: The research group establishment of marketing strategy development in business community was successfully registered which act as a consultant of product group members. The results of the market study in this product revealed that the strengths in the products are very unique due to the local material were used as product component which as environmentally friendly green products. The weakness of this product include lack of public relations agency, lack of product quality certification.

Keywords

Article Details

Section
Articles (บทความ)
Author Biographies

จิตรา ปั้นรูป, Lecturer, Faculty of Business Administration and Liberal Arts Rajamangala University of Technology Lanna Nan Muang District Nan 55000, Thailand. E-mail: nayty_2521@hotmail.com

Lecturer, Faculty of Business Administration and Liberal Arts Rajamangala University of Technology
Lanna Nan Muang District Nan 55000, Thailand. E-mail: nayty_2521@hotmail.com

วรรณิดา ชินบุตร, Lecturer, Faculty of Business Administration and Liberal Arts Rajamangala University of Technology Lanna Nan Muang District Nan 55000, Thailand. E-mail: nayty_2521@hotmail.com

Lecturer, Faculty of Business Administration and Liberal Arts Rajamangala University of Technology
Lanna Nan Muang District Nan 55000, Thailand. E-mail: nayty_2521@hotmail.com

ฐาณิญา อิสสระ, Lecturer, Faculty of Business Administration and Liberal Arts Rajamangala University of Technology Lanna Nan Muang District Nan 55000, Thailand. E-mail: nayty_2521@hotmail.com

Lecturer, Faculty of Business Administration and Liberal Arts Rajamangala University of Technology
Lanna Nan Muang District Nan 55000, Thailand. E-mail: nayty_2521@hotmail.com

เอกชัย ดวงใจ, Lecturer, Faculty of Science and Agriculture Technology Rajamangala University of Technology Lanna, Nan Muang District Nan 55000, Thailand. E-mail: mr1fisheries@hotmail.com

Lecturer, Faculty of Science and Agriculture Technology Rajamangala University of Technology
Lanna, Nan Muang District Nan 55000, Thailand. E-mail: mr1fisheries@hotmail.com

References

กรมการพัฒนาชุมชน. (2559). โครงการหนึ่งต􀄞ำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์. สืบค้นเมื่อ5 กรกฎาคม 2559, จาก http://www.
Thai tambon.com Community Development Department. (2016). One Tambon One Product Project. Retrieved July 5, 2016, from http://www.thaitambon.com

ดวงพร ภู่ผะกา. (2559). การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์สู่ การเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้มาตรฐาน : กรณีศึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา. วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่, 8(1), 116-145.
Pupaka, Duangpon. (2016). Participatory action research for the development and technology transfer in science toward the standardization of community product: the case study of the community business group in Chachoengsao province. Area Based Development Research Journal, 8(1), 116-145.

ธนัณชัย สิงห์มาตย์. (2559). การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจชุมชน ในจังหวัดมหาสารคาม. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 10(2), 105-115.
Singmat, Tananchai. (2016). Product development to enhance the competitiveness of community enterprises in Mahasarakham. Rajabhat Maha Sarakham University Journal Humanities and Social
Sciences, 10(2), 105-115.

ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร และ อุทิศ สังขรัตน์. (2556). แนวทางการพัฒนาการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนในเขต ลุ่มทะเลสาบสงขลา. วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 10(1), 97-122.
Promsaka Na Sakolnakorn, Tongpol. & Sungkharat, Utit. (2014). Development Guidelines for Small and Micro Community Enterprises in Songkhla Lake Basin. Journal of Humanities and Social Sciences, 10(1), 97-122.

ธวัชชัย กฤติยาภิชาตกุล. (2547). ร้อยเรื่องเมืองพานิชย์. กรุงเทพฯ: สันติภาพ พริ้นท์.
Kridiyapichatkul, Thawatchai. (2004). The City of Commerce. Bangkok: Santimae Printing.

ณรงค์ เพ็ชรประเสรฐิ . (2550). ธุรกิจชุมชนเส้นทางที่เป็นไปได้. กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 140 -155.
Petprasert, Narong. (2007). Business community: the possible path. Bangkok. Expernetbooks, 140-155.

สุธิดา แจ้งประจักษ์. (2559). การจัดการวิสาหกิจชุมชน: กรณีศึกษากลุ่มซอสพริกป้าพุตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี. วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 24(45), 43-63.
Changprachak, Sutida. (2016). The Management of Community Enterprise: A Case Study of Pa Pu Chili Sauce, Bangphra Sub-district, Si Racha District, Chon Buri Province. Burapha Humanities and Social Science Journal, 24(45), 43-63.

อัญชรา พุทธิกาญจนกุล วชิราภรณ์ ภัทโรวาสน์ และพัชราภรณ์ ลิมปิอังคนันต์. (2558). แนวทางการพัฒนาการ ดำเนินงานสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของผู้ประกอบการในเขตอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่. วารสารวิชาการคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2(1), 75-85.
Kanjanakul, Uthaipat., Pattaravasan, Shivaporn and Limpakanan, Patcharaporn. (2013). The operations development of One Tambon One Product (OTOP) to support the ASEAN economic community (AEC) of the entrepreneurs in Amphor Hang Dong, Chiang Mai provience. RMUTT Global Business and Economics Review, 2(1), 75-85.

Castaldo, S., Perrini, F., Misani, N., and Tencati, A. (2009). The Missing Link Between Corporate Social Responsibility and Consumer Trust, The Case of Fair Trade Products. Journal of Business Ethics, 84(1), 1-15.

Igusa, K. & Kunio, K. (2012). One Village One Product - Rural Development Strategy In Asia: The Case Of Otop In Thailand. Journal of OVOP Policy, 1(33), 369-385.

Kotler, P. (1997). Marketing management: analysis, planning implementation and control.. (9th ed). New Jersey: Asimmon & Schuster. Kotler, P. & Keller, L. K. (2012). Marketing Management, (14th ed.). Pearson Educations Limited 2012.

Noknoi, C., Boripunt, W. & Lungtae, S. (2012). Key success factors for obtaining a One Tambon One Product food five- star rating in Phatthalung and Songkhla provinces. European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences, 48(May), 96-103.

Promsaka Na Sakolnakorn, T., Aim-Im-Tham, S. and Khamanarong, S. (2009). Management Strategy for Administration of Textile Industries in Developing Country: Case Study Thailand. Journal of Business Case Studies, 5(3), 37-44.

Promsaka Na Sakolnakorn, T. (2011). Economic and Social Development by Management Using Outsourcing and Subcontracting Strategy. The International Journal of Environmental, Cultural, Economic & Social Sustainability, 7(5), 273-286.

Romer, P.M. (1994). New goods, old theory, and the welfare costs of traderestrictions'. Journal of Development Economics, 43(1), 5-38.