วารสารวิชาการแพรวากาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (PRAE-WA KALASIN JOURNAL OF KALASIN UNIVERSITY)

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นวารสารสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยรูปแบบผลงานที่วารสารจะรับพิจารณา มี 6 ประเภท คือ  บทความวิจัย บทความทางวิชาการ บทความทั่วไป บทความปริทัศน์ บทวิจารณ์หนังสือ และบทความพิเศษ  ทั้งนี้ บทความทุกเรื่อง มีผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะสาขาวิชา เป็นผู้ประเมินบทความ   ได้กำหนดการเผยแพร่ 3 ฉบับ ต่อปี  ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน) ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม- สิงหาคม) ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม)

วัตถุประสงค์

1) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัยและทรรศนะทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 

2) เพื่อเป็นเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงวิชาการ เผยแพร่ผลงานวิชาการและผลงานวิจัยของอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาทั้งภายในและ ภายนอกมหาวิทยาลัย

3)  เพื่อเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าทางวิชาการและการวิจัยเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

Vol 5 No 3 (2018): September - December (กันยายน-ธันวาคม 2561)

Published: 2018-11-14

สารบัญ (Contents)

อาจารย์ ดร.สุชานาถ สิงหาปัด

-

บทบรรณาธิการ (Editorial)

อาจารย์ ดร.สุชานาถ สิงหาปัด

-

Democratic Political Culture of Thailand

พระครูวินัยธรจักรี  ศรีจารุเมธีญาณ

419-437

Marketing Development of Cultural Tourism in Nan Province

จิตรา ปั้นรูป, วรรณิดา ชินบุตร, อภิญญา กันธิยะ, รสสุคนธ์ ธนะขว้าง, ภิสุทธิ์ การุณย์รักษา, เอกชัย ดวงใจ

438-458

Model Public Management Infrastructure Based on Needs Assessment of Small Municipalities in the Northeastern

ดวงตา ราชอาษา, เสาวลักษณ์ โกศลกิตติอัมพร, สัญญา เคณาภูมิ

459-477

A Comparison of Increasing Mathematical Problem Solving Skills by using Abstract Code Model Computer Games of Lower Secondary School Students

อนวัช คงประเสริฐ, พูลพงศ์ สุขสว่าง, ศราวิน เทพสถิตย์ภรณ์

529-545

Results of Using Tasks to Improve English Speaking, Communication Strategies, Risk Taking of Mattayomsuksa II

เพ็ญพักตร์ พินธุนิบาตร, จิระพร ชะโน, อภิราดี จันทร์แสง

546-566

View All Issues

Indexed in tci