วารสารวิชาการแพรวากาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (PRAE-WA KALASIN JOURNAL OF KALASIN UNIVERSITY)

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นวารสารสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยรูปแบบผลงานที่วารสารจะรับพิจารณา มี 6 ประเภท คือ  บทความวิจัย บทความทางวิชาการ บทความทั่วไป บทความปริทัศน์ บทวิจารณ์หนังสือ และบทความพิเศษ  ทั้งนี้ บทความทุกเรื่อง มีผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะสาขาวิชา เป็นผู้ประเมินบทความ   ได้กำหนดการเผยแพร่ 3 ฉบับ ต่อปี  ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน) ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม- สิงหาคม) ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม)

วัตถุประสงค์

1) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัยและทรรศนะทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 

2) เพื่อเป็นเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงวิชาการ เผยแพร่ผลงานวิชาการและผลงานวิจัยของอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาทั้งภายในและ ภายนอกมหาวิทยาลัย

3)  เพื่อเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าทางวิชาการและการวิจัยเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

Vol 6 No 1 (2019): January-April (มกราคม-เมษายน 2562)

Published: 2019-04-26

Contents

สุชานาถ สิงหาปัด

-

Editorial

สุชานาถ สิงหาปัด

-

Legal Measures for the Promotion of Electricity Production and Consumption from Solar Energy

ชุติมา อยู่ดี; เสถียรภาพ นาหลวง

1-19

The Knowledge Management of Phuthaiphilosophers in Herbal Treatment in Nong Phue, Khoawong District, Kalasin

อัจฉรา สุมังเกษตร; ชัยวัฒน์ นันทศรี

37-53

Knowledge Management Model for Community Businesses in Roi-Et Province

นิภาภรณ์ จงวุฒิเวศย์; รังสรรค์ สิงหเลิศ, ศศิธร เชาวรัตน์

54-71

The Entering to the Political Power of the Pattaya Governor

เทพศักดิ์ อมรวัฒนวงษ์

72-84

Reinforcement of the Administration Effectiveness of Sangha Chancellors Governing the Buddhist Priests in Regitgon 11

พระใบฎีกาศราวุฒิ หงษ์คา; ภักดี โพธิ์สิงห์, เสาวลักษณ์ โกศลกิตติอัมพร

97-117

Marketing Strategy Development for Competitive Advantage in Biological Liquid Wash of Community Enterprise in Tombon Nai Wiang of Nan Province

จิตรา ปั้นรูป; วรรณิดา ชินบุตร, ฐาณิญา อิสสระ, เอกชัย ดวงใจ

118-140

Stress Management in Organization

จักรวาล สุขไมตรี; พระมหานรากร วรเมธี

141-156

STEM Education with Learning Management

ศิริพร ศรีจันทะ; พีรภัฏ รุ่งสัทธรรม, ประดิษฐ์ วิชัย

157-178

View All Issues

Indexed in tci