2015

ฉบับพิเศษ : มหกรรมวิชาการภูมิปัญญา กลุ่มชาติพันธุ์นานาชาติลุ่มน้ำโขง ไทยลาว เวียดนาม จีน

วารสารวิชาการแพรวากาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์

ฉบับพิเศษ : พฤษภาคม 2558

ฉบับเต็ม

ดูหรือดาวน์โหลดทั้งฉบับ PDF

สารบัญ

บทบรรณาธิการ (Editorial)

บทบรรณาธิการ pdf
สุชานาถ บุญเที่ยง

สารบัญ (Contents)

สารบัญ (contens) pdf
อาจาร์ย ดร.สุชานาถ บุญเที่ยง
การพัฒนาแอพพลิเคชันด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม สำหรับรู้จำใบสมุนไพรพื้นบ้าน pdf
กฤตชัย บุญศิวนนท์, รักษ์วริน วรรณศิลป์ 9-23
ความหลากหลายของนกฤดูหนาวในป่าวัฒนธรรมดงตงโต้น มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ pdf
พงศกร ชาวเชียงตุง 24-33
รูปแบบการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการในสถานศึกษาขนาดเล็ก pdf
สุรางค์รัตน์ ตรีเหรา 34-46
ผักพื้นบ้านในแกงโค ตำบลหนองห้าง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ pdf
อรัญญา นนทราช, กชพรรณ วงค์เจริญ 47-59
การเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ ในรายวิชาหลักการพื้นฐาน สำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ pdf
อัญญปารย์ ศิลปนิลมาลย์ 60-70
การพัฒนาแอพพลิเคชันแสดงพิกัดจุดสนใจด้วย เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมสำหรับงานมหกรรมวิชาการ ภูมิปัญญากลุ่มชาติพันธุ์ลุ่มน้ำโขงผ่านสมาร์ทโฟน pdf
กฤตชัย บุญศิวนนท์ 71-83