เป็นวารสารที่มุ่งเน้นเฉพาะวิชาการทางด้านสังคมสุขภาวะและคุณภาพชีวิต รวมถึงวิชาการทางด้านกฎหมายการแพทย์ สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และวิทยาศาสตร์ ตลอดจนสหวิทยาการ และมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสรรค์สร้างสังคมสุขภาวะ ทั้งนี้เพื่อให้บริการทางวิชาการแก่สังคมในรูปแบบของวารสารวิชาการ และเพื่อเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นทางวิชาการของคณาจารย์ นักวิชาการทั้งภายในและภายนอกสถาบัน

 • วัตถุประสงค์
       1. เพื่อเผยแพร่ความรู้ ผลงานวิจัย ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในทางวิชาการด้านกฎหมายการแพทย์ สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และวิทยาศาสตร์ตลอดจนสหวิทยาการและมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสรรค์สร้างสังคมสุขภาวะ
       2. เพื่อเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นทางด้านสังคมสุขภาวะและคุณภาพชีวิต รวมถึงวิชาการทางด้านกฎหมายการแพทย์ สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และวิทยาศาสตร์ ตลอดจนสหวิทยาการและมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสรรค์สร้างสังคมสุขภาวะของคณาจารย์ นักวิชาการทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
       3. เพื่อส่งเสริมให้ผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษาทั้งภายในและภายนอกสถาบันได้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
       4. เพื่อให้บริการทางวิชาการแก่สังคมในรูปแบบของวารสารวิชาการ
       5. เพื่อให้เป็นเอกสารประกอบการศึกษาในระดับอุดมศึกษา

Vol 15 No 1 (2019): January - June

Published: 2019-06-30

Amendment to rape laws

กฤษฎา แสงเจริญทรัพย์, เชษฐ รัชดาพรรณาธิกุล, วินัศพล กำบิลดีลิราช

15 - 22

Development of Police Bureau of an Economic Crime Suppression for High Performance Organization

รังสรรค์ ตรงฉาก, ฐนันดร์ศักดิ์ บวรนันทกุล

23 - 34

Creating Competitive Avantage of Service Business: A Case of Entertainment Couplexts in Bangkok Metropolis

สมหมาย โง้วสกุล, อุษณีษ์ เสวกวัชรี, ชาญชัย บัญชาพัฒนศักดา

35 - 47

The use of hormone therapy among trans-woman students in government and private university

รณภูมิ สามัคคีคารมย์, สิริรัฐ รัฐเลิศกานต์, กนกวรรณ สินชัย, คณาธิป จุลวัจน์, ณัฐพล แสงนาค, เจษฎา แต้สมบัติ

48 - 66

CORE COMPETENCY OF THAI JUDGE

ธีรัจฉรา บวรนันทกุล, วนิพพล มหาอาชา

67 - 79

The Relationship between Strategic Management of Royal Police Cadet Academy and Identities of Police Cadets

เธียรไชย ยักทะวงษ์, พงศ์กุลธร โรจน์วิรุฬห์

80 - 88

Public Involvement in Crime Prevention in Don Chedi Community, Panomtuan District, Kanchanaburi

อภิญญา พาทีไพเราะ, เชษฐ รัชดาพรรณาธิกุล

89 - 100

THE MODEL OF DELIBERATE PRACTICE FOR DEVELOPMENT OF NURSING PRACTICE SKILLS

Mullika Singnoi, Vorawan Vanicharoenchai, Chorthip Santhanavanich

115 - 131

View All Issues