เป็นวารสารที่มุ่งเน้นเฉพาะวิชาการทางด้านสังคมสุขภาวะและคุณภาพชีวิต รวมถึงวิชาการทางด้านกฎหมายการแพทย์ สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และวิทยาศาสตร์ ตลอดจนสหวิทยาการ และมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสรรค์สร้างสังคมสุขภาวะ ทั้งนี้เพื่อให้บริการทางวิชาการแก่สังคมในรูปแบบของวารสารวิชาการ และเพื่อเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นทางวิชาการของคณาจารย์ นักวิชาการทั้งภายในและภายนอกสถาบัน

 • วัตถุประสงค์
       1. เพื่อเผยแพร่ความรู้ ผลงานวิจัย ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในทางวิชาการด้านกฎหมายการแพทย์ สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และวิทยาศาสตร์ตลอดจนสหวิทยาการและมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสรรค์สร้างสังคมสุขภาวะ
       2. เพื่อเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นทางด้านสังคมสุขภาวะและคุณภาพชีวิต รวมถึงวิชาการทางด้านกฎหมายการแพทย์ สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และวิทยาศาสตร์ ตลอดจนสหวิทยาการและมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสรรค์สร้างสังคมสุขภาวะของคณาจารย์ นักวิชาการทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
       3. เพื่อส่งเสริมให้ผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษาทั้งภายในและภายนอกสถาบันได้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
       4. เพื่อให้บริการทางวิชาการแก่สังคมในรูปแบบของวารสารวิชาการ
       5. เพื่อให้เป็นเอกสารประกอบการศึกษาในระดับอุดมศึกษา

Vol 14 No 2 (2018): July - December

Published: 2019-03-03

Home Management for the Elderly : Challenging Role of Community Nurses Practitioner.

ทัตภณ พละไชย; ศิริญพร บุสหงส์; อนุชา ไทยวงษ์

1-11

SOCIAL SUPPORT, DEPRESSION AND RESILIENCE QUOTIENT IN RELATION TO SELF-CARE AMONG HIV INFECTED PERSON

กรรณิการ์ ดาโลดม, อรนุช ภาชื่น, ฉวีวรรณ บุญสุยา

12-26

Factors Affecting the Quality of Life of the Elderly with Diabetes Mellitus in Chen Chom District, Maha-sarakham Province

นิรุวรรณ เทิร์นโบล์, วิลาวัณย์ ชาดา, วิพา ชุปวา, วรกมล ปรากฏหาญ

42-52

The model of alcohol-free boat racing in Nan Province

วรานิษฐ์ ลำใย, เชษฐ รัชดาพรรณาธิกุล

66-76

Measurement of Promotion for Relationship between Women Prisoners and Children of Woman Correctional Institution

ศิรินทร์ อินทรวิชะ, จินตนา ตันสุวรรณนนท์, อาภาศิริ สุวรรณานนท์

77-93

View All Issues