วารสารนวัตกรรมการบริหารและการจัดการ เป็นวารสารวิชาการทางสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยาที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี 2559 ซึ่งจัดพิมพ์เป็นวารสารวิชาการปีละ 3 ฉบับ:

     ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน)

     ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม)

     ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม)

Vol 7 No 1 (2562): January - April 2019

Published: 2019-05-03

View All Issues