วารสารนวัตกรรมการบริหารและการจัดการ เป็นวารสารวิชาการทางสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยาที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี 2559 ซึ่งจัดพิมพ์เป็นวารสารวิชาการปีละ 3 ฉบับ:

     ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน)

     ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม)

     ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม)

Vol 6 No 3 (2561): September - December 2018

Published: 2018-12-26

การสร้างความผูกพันในองค์การ

ศิริวัลย์ ศรีวิเศษ

99-107

View All Issues