กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การตรวจสอบความตรงเชิงทฤษฎีของแบบวัดระดับความพร้อมในการเรียนรู้แบบชี้นำตนเอง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF