เป็นวารสารที่เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่บทความวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยครอบคลุมในสาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ การพัฒนาชุมชน ภาษาศาสตร์ วัฒนธรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจและการจัดการ การท่องเที่ยว การศึกษา บริหารการศึกษาและหลักสูตรและการสอน

ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 (2561): วารสารวิจัยและพัฒนา ปีที่ 13 ฉบับ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2561

เผยแพร่แล้ว: 2018-12-30

รูปแบบการพัฒนาสุขภาพจิตของผู้สูงอายุตามหลักพุทธธรรม : กรณีศึกษาตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

พระครูวินัยธรอำนาจ สวัสดี พลปญฺโญ, พระมหาภัฏชวัชร์ เขมทสฺสี, พระปลัดกิตติ ยุตฺติธโร, พีรพงษ์ มาลา

81-93

ดูเล่มทุกฉบับ