วิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา (Research Methodology & Cognitive Science)


Journal Homepage Image

Announcements

 

วารสารวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา ในรูปแบบออนไลน์

 
วารสารวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา ร่วมกับ ThaiJO สร้างระบบ Online Submission ของวารสาร RMCS อย่างเต็มรูปแบบ   
Posted: 2016-01-13
 
More Announcements...

Vol 14, No 2 (2559): กรกฎาคม - ธันวาคม 2559

Table of Contents

บทความวิจัย (Research Articles)

การเพิ่มความใส่ใจของนักเรียนจ่านาวิกโยธินโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฝึกการเคลื่อนไหวของตาแบบติดตามวัตถุ: การศึกษาศักย์ไฟฟ้าสมองสัมพันธ์ กับเหตุการณ์ pdf
ดุสิต โพธิ์พันธุ์, เสรี ชัดแช้ม 1-18
การประยุกต์การพิมพ์ภาษาไทยด้วยระบบลูกผสมคลื่นไฟฟ้าสมองและระบบติดตาม ดวงตา สำหรับผู้พิการทางการเคลื่อนไหว pdf
ธงชัย จินาพันธ์, สุชาดา กรเพชรปาณี 19-31
ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการทำงานของบัณฑิต กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ pdf
ธิติมา พลับพลึง, ปิยพงศ์ พลับพลึง, เกวลี แก่นจันดา, สัตยา ตันจันทร์พงศ์ 32-42
การพัฒนาเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรปฏิบัติการด้านอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ pdf
ศราวุธ ยังเจริญยืนยง, เสรี ชัดแช้ม, กนก พานทอง 43-58
โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรขาคณิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว pdf
Seesamai Douangmany, ปริญญา เรืองทิพย์ 59-70
กลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียวของธุรกิจในอุตสาหกรรมการผลิตของไทยกับการทดสอบเชิงประจักษ์ของตัวแปรสาเหตุและผลลัพธ์ pdf
ชัญญาภัค หล้าแหล่ง, วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์, จันทนา แสนสุข 71-86
การพัฒนาวิธีการวัดฉันทามติของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญโดยใช้ทฤษฎีรัฟเซตในเทคนิคเดลฟายแบบอิเล็กทรอนิกส์ pdf
สุมามาลย์ ปานคำ, เสรี ชัดแช้ม 87-101
การพัฒนาโปรแกรมฝึกการคิดเลขคณิตโดยประยุกต์โมเดลทริปเพิลโคดสำหรับเพิ่มความจำขณะทำงานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 pdf
บุราณี ระเบียบ, สุชาดา กรเพชรปาณี 102-113
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของวัยรุ่นในเขตพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลเมืองชลบุรี pdf
สรวงทิพย์ ภู่กฤษณา, กัญญาวีณ์ โมกขาว, สุริยา ฟองเกิด 114-124
การตรวจสอบความแปรปรวนดัชนีราคาค่าก่อสร้างบ้านมาตรฐานโดยใช้สถิติทดสอบเลวีนแบบปรับใหม่ pdf
สุดาพรรณ อาจกล้า, เสรี ชัดแช้ม, พัชรี วงษ์เกษม 125-138

บทวิจารณ์หนังสือ (Book Review)

Review of William C. Compton and edward Hoffman (2013) Positive Psychology: the Science of Happiness and Flourishing, Second edition pdf
สุชาดา สกลกิจรุ่งโรจน์ 139-141