Vol 15, No 1 (2560)

มกราคม-มิถุนายน 2560

Table of Contents

บทความวิจัย (Research Articles)

โปรแกรมพัฒนาความคิดสร้างสรรค์โดยการกระตุ้นระบบประสาทแบบองค์รวม สำหรับผู้บริหารโรงเรียน Creativity Development Program By Holistic Nervous System Stimulation for School Administrators pdf pdf
พรชัย ด้วงทองสุข, สุชาดา กรเพชรปาณี, ปรัชญา แก้วแก่น 1-19
การพัฒนาเกณฑ์ประเมินการจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสีเขียว Development of the Assessment Criteria for Green Small and Medium-sized Enterprises Management pdf
ศรัญยา แสงลิ้มสุวรรณ, เสรี ชัดแช้ม, พูลพงศ์ สุขสว่าง สุขสว่าง 20-35
การศึกษารูปแบบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยไทย: การวิจัยแบบผสมผสานวิธีการ A Study of English Language Learning Styles of Thai Undergraduates: A Mixed Method Research pdf
อาทิตย์ อินต๊ะแก้ว, องอาจ นัยพัฒน์, อัญชลี จันทร์เสม 36-53
การเพิ่มความสามารถการรับรู้ทางการมองเห็นของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างด้วยโปรแกรมฝึกติดตามการเคลื่อนที่ของวัตถุแบบสามมิติ Enhancing the Visual Perception Ability of Motorcycle Taxi Riders Using a 3D Motion Object Tracking Training Program pdf
วิทวัส เพ็ญภู่, สุชาดา กรเพชรปาณี 54-64
ยุทธศาสตร์การสร้างพลังชุมชนเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับพื้นที่อุตสาหกรรมใหม่ ตามแนวพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจตอนใต้: กรณีศึกษาชุมชนในบริเวณชายฝั่ง ทะเลภาคตะวันออก Community Empowerment Strategy to Preparation for New Industry Area according to Southern Economic C pdf
ชูวงศ์ อุบาลี, ชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์, จำลอง แสนเสนาะ 65-72
การเพิ่มความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ด้วยกิจกรรมการติดตามวัตถุเคลื่อนที่แบบ สามมิติ สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย: การศึกษาคลื่นไฟฟ้าสมอง Increasing Spatial Recognition Ability Using Three Dimensional Multiple Object Tracking (3D – MOT) Task for Upp pdf
ปิยวรรณ ถนัดธนูศิลป์, สุชาดา กรเพชรปาณี, ปริญญา เรืองทิพย์ 73-92
ความรู้ความเข้าใจในการสร้างแผนกลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน Understanding for Creating Strategic Plans to Enhance the Ability of Chiang Mai Communities in ASEAN Community pdf
ปรารถนา มินเสน 93-101
การพัฒนาเกณฑ์การประเมินทักษะกระบวนการประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียน ของครูระดับประถมศึกษา Development of Evaluation Criteria for Formative Assessment Skills of Primary School Teachers pdf
วาทิณี จิตรสำรวย, เสรี ชัดแช้ม, ภัทราวดี มากมี, สิริกรานต์ จันทเปรมจิตต์ 102-116
ลวดลายและคำสอนในประเกือมเงินของจังหวัดสุรินทร์ Design and Teaching Words in Phaguamngoen Silver Beads of Surin Province pdf
สุริยา คลังฤทธิ์ 117-124
กำลังการทดสอบและอิทธิพลร่วมของตัวแปรแฝงในการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างแบบไม่เป็นเส้นตรง ระหว่างวิธี LISREL-PI วิธี LMS และวิธี PLS-PI pdf pdf
อัชฌา ชื่นบุญ, เสรี ชัดแช้ม, พูลพงศ์ สุขสว่าง 125-140