Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 15, No 1 (2560): มกราคม-มิถุนายน 2560 ลวดลายและคำสอนในประเกือมเงินของจังหวัดสุรินทร์ Design and Teaching Words in Phaguamngoen Silver Beads of Surin Province Abstract   PDF (ภาษาไทย)
สุริยา คลังฤทธิ์
 
Vol 15, No 1 (2560): มกราคม-มิถุนายน 2560 การพัฒนาเกณฑ์การประเมินทักษะกระบวนการประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียน ของครูระดับประถมศึกษา Development of Evaluation Criteria for Formative Assessment Skills of Primary School Teachers Abstract   PDF (ภาษาไทย)
วาทิณี จิตรสำรวย, เสรี ชัดแช้ม, ภัทราวดี มากมี, สิริกรานต์ จันทเปรมจิตต์
 
Vol 15, No 1 (2560): มกราคม-มิถุนายน 2560 ความรู้ความเข้าใจในการสร้างแผนกลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน Understanding for Creating Strategic Plans to Enhance the Ability of Chiang Mai Communities in ASEAN Community Abstract   PDF (ภาษาไทย)
ปรารถนา มินเสน
 
Vol 15, No 1 (2560): มกราคม-มิถุนายน 2560 การเพิ่มความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ด้วยกิจกรรมการติดตามวัตถุเคลื่อนที่แบบ สามมิติ สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย: การศึกษาคลื่นไฟฟ้าสมอง Increasing Spatial Recognition Ability Using Three Dimensional Multiple Object Tracking (3D – MOT) Task for Upp Abstract   PDF (ภาษาไทย)
ปิยวรรณ ถนัดธนูศิลป์, สุชาดา กรเพชรปาณี, ปริญญา เรืองทิพย์
 
Vol 15, No 1 (2560): มกราคม-มิถุนายน 2560 การเพิ่มความสามารถการรับรู้ทางการมองเห็นของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างด้วยโปรแกรมฝึกติดตามการเคลื่อนที่ของวัตถุแบบสามมิติ Enhancing the Visual Perception Ability of Motorcycle Taxi Riders Using a 3D Motion Object Tracking Training Program Abstract   PDF (ภาษาไทย)
วิทวัส เพ็ญภู่, สุชาดา กรเพชรปาณี
 
Vol 15, No 1 (2560): มกราคม-มิถุนายน 2560 ยุทธศาสตร์การสร้างพลังชุมชนเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับพื้นที่อุตสาหกรรมใหม่ ตามแนวพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจตอนใต้: กรณีศึกษาชุมชนในบริเวณชายฝั่ง ทะเลภาคตะวันออก Community Empowerment Strategy to Preparation for New Industry Area according to Southern Economic C Abstract   PDF (ภาษาไทย)
ชูวงศ์ อุบาลี, ชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์, จำลอง แสนเสนาะ
 
Vol 10, No 2 (2555): ตุลาคม 2555 – มีนาคม 2556 39 ปีของแบบจำลองความจำขณะปฏิบัติการ : งานวิจัยและการประยุกต์ Abstract   PDF
พีร วงศ์อุปราช, รังสิรัศม์ วงศ์อุปราช
 
Vol 7, No 1 (2552): เมษายน - กันยายน 2552 A Causal Relationship Model of Adaptation to Study for Lower Secondary School Students in English Program Abstract   PDF
วิสุทธิ์ กล้าหาญ, สุชาดา กรเพชรปาณี
 
Vol 6, No 1 (2551): มีนาคม 2551 A Causal Relationship Model of Teacher Autonomy Support Behavior with Students Abstract   PDF
สุทราช ถาวร, สุชาดา กรเพชรปาณี, อนงค์ วิเศษสุวรรณ์
 
Vol 7, No 2 (2552): ตุลาคม 2552 - มีนาคม 2553 A Comparison of Results from Equating O-NET Scores with Common Items and with a Three-Parameter IRT Model Abstract   PDF
สำราญ มีแจ้ง, ประภัสสร วงษ์ดี, ยุพิน โกณฑา
 
Vol 7, No 2 (2552): ตุลาคม 2552 - มีนาคม 2553 A Needs Assessment for Research Course Development in the Royal Thai Air Force Air War Program Abstract   PDF
พงษ์สุวรรณ ศรีสุวรรณ, สุวิมล ว่องวานิช, นงลักษณ์ วิรัชชัย
 
Vol 11, No 1 (2556): เมษายน - กันยายน 2556 A Study of Using Picture Associate English Vocabulary Learning with Physical Activity Abstract   PDF
Fengqin Liu, Suchada Kornpetpanee, Remo Job
 
Vol 13, No 2 (2558): กรกฎาคม - ธันวาคม 2558 An Examination of Thai Students' Foreign Language Anxiety in Relation to Motivation and Achievement Abstract   PDF
June Bernadette D’souza
 
Vol 7, No 1 (2552): เมษายน - กันยายน 2552 An Investigation of Predictors of the Internet Addiction among Adolescents Abstract   PDF
วัชรี ธนคุรุธรรม, เสรี ชัดแช้ม, กาญจนา พิทักษ์วัฒนานนท์
 
Vol 7, No 2 (2552): ตุลาคม 2552 - มีนาคม 2553 An Investigation of Predictors of Violent Behavior among High School Students Abstract
อัมภา วรกลีบ, เสรี ชัดแช้ม, สมพร สุทัศนีย์
 
Vol 6, No 2 (2551): ตุลาคม 2551 - มีนาคม 2552 An Investigation of the Constructs of a Yes/No Test Abstract
Patteera Thienpermpool
 
Vol 6, No 1 (2551): มีนาคม 2551 An Investigation of Variables Related to Response Rate and Response Sincerity on Internet Questionnaires Abstract
นิติภาคย์ วิจิตราวงศ์, สุชาดา กรเพชรปาณี, สมสิทธิ์ จิตสถาพร
 
Vol 7, No 1 (2552): เมษายน - กันยายน 2552 Central University Admission System: Advantages and Disadvantages Abstract
อรุณี อ่อนสวัสดิ์, อดุลย์ ใบกุหลาบ, ปิยะธิดา ปัญญา, กัญญารัตน์ ผึ่งบรรหาร, ถนอมศรี คูอาริยะกุล
 
Vol 7, No 2 (2552): ตุลาคม 2552 - มีนาคม 2553 Characteristics of Scientifically-Gifted Students: A Causal Relationship Model Abstract   PDF
สำราญ มีแจ้ง
 
Vol 6, No 2 (2551): ตุลาคม 2551 - มีนาคม 2552 Cognitive Psychology : Connecting Mind, Research, and Everyday Experience, Second Edition Abstract   PDF
ม.ร.ว. สมพร สุทัศนีย์
 
Vol 7, No 1 (2552): เมษายน - กันยายน 2552 Cross-level Two-way Differential Item Functioning Analysis by Multilevel Rasch Modeling Abstract
Chalie Patarapichayatham, Akihito Kamata, Sirichai Kanjanawasee
 
Vol 6, No 2 (2551): ตุลาคม 2551 - มีนาคม 2552 Detecting Differential Item Functioning in Multidimensional Tests: Comparing Single Items to Item Bundles Using SIBTEST Abstract   PDF
พีรญา สูงเนิน, เสรี ชัดแช้ม, สมโภชน์ อเนกสุข
 
Vol 6, No 1 (2551): มีนาคม 2551 Determining the Optimal Component Numbers Using the Parallel Analysis Method and the ViSta - PARAN Computer Program Abstract   PDF
อาฟีฟี ลาเต๊ะ
 
Vol 6, No 2 (2551): ตุลาคม 2551 - มีนาคม 2552 Developing Evaluation Competency Among Elementary School Teachers: A Comparison of Training Results Between Traditional And School-Based Training Abstract   PDF
ศศิธร เขียวกอ, สุวิมล ว่องวาณิช, อวยพร เรืองตระกูล
 
Vol 6, No 2 (2551): ตุลาคม 2551 - มีนาคม 2552 Developing Grade Calibration Methods Based on Linear Double-Linking Abstract   PDF
ปิยะธิดา ปัญญา, อรุณี อ่อนสวัสดิ์, รัตนะ บัวสนธ์, สำราญ มีแจ้ง
 
1 - 25 of 232 Items 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>