วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร

        วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร (RMUTP RESEARCH JOURNAL) เป็นวารสารสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) เปิดรับ
บทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยครอบคลุมในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
วิศวกรรมศาสตร์ 
กำหนดตีพิมพ์เผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน และ ฉบับที่ 2 กรกฏาคม-ธันวาคม ของทุกปี


        ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร  สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2561 เปิดรับบทความวิจัย บทความวิชาการ โดยครอบคลุมในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิศวกรรมศาสตร์ ทั้งนี้สามารถส่งบทความผ่านระบบวารสารออนไลน์    ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  และไม่มีค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์

รายละเอียดเพิ่มเติม


Indexed in tci

Announcements

 
No announcements have been published.
 
More Announcements...

Vol 11, No 1 (2017): มกราคม - มิถุนายน 2560

Table of Contents

บทความวิจัย (Research Articles)

การพยากรณ์ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของประเทศไทย pdf
วรางคณา เรียนสุทธิ์, เกศรินทร์ ทองฤทธิ์ 1-14
การเตรียมกระดาษคราฟท์จากผักตบชวา ใบสับปะรด และกาบกล้วย pdf
กาญจนา ลือพงษ์, นงนุช ศศิธร, เกษม มานะรุ่งวิทย์ 15-22
การประเมินอัตราการกัดกร่อนของผิวเชื่อมพอกไส้ฟลักซ์เกรด X111-T5-K4 และ E71T-1CH8/T/9M-D pdf
ศิวะ สิทธิพงศ์, ประวิทย์ โตวัฒนะ, อำนวย สิทธิเจริญชัย, ประวิทย์ พิพิธโกศลวงศ์ 23-33
การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณน้ำมันตะไคร้หอมจากเครื่องกลั่น ด้วยการออกแบบการทดลอง pdf
เจษฎา วิเศษมณี, อภิรักษ์ ขัดวิลาศ 34-42
การประยุกต์ใช้น้ำเชื่อมจากมันแกวในผลิตภัณฑ์นมเปรี้ยวพร้อมดื่ม pdf
น้อมจิตต์ สุธีบุตร, ธัญวรรณ ยิ้มย่อง, อสมาภรณ์ มีทองคำ, ศรัญญา ภู่สมบูรณ์ 43-55
การจัดการระบบละลายน้ำแข็งในเครื่องทำความเย็นเพื่อการประหยัดพลังงาน pdf
นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ, มนัส บุญเทียรทอง, ธีรพงศ์ มีเอี่ยม 56-64
Soft Error-Aware Leakage Reduction through Body Bias pdf
วรินทร์ สุดคนึง, ศุภชัย หอวิมานพร, ศศิธร ชูแก้ว 65-77
Particle Swarm Optimization Based NBTI Modeling for FinFET Circuits pdf
วรินทร์ สุดคนึง, ศุภชัย หอวิมานพร, ศศิธร ชูแก้ว 78-91
การย่อยสลายภายใต้สภาวะไร้อากาศของสารอินทรีย์ประเภทเศษอาหารเข้มข้นในกระบวนการผลิตแก๊สชีวภาพ pdf
พัชรี อินธนู, จิตติยา แทนคำ 92-101
การวิเคราะห์ค่าความเป็นฉนวนของบุชชิ่งหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง pdf
เจนณรงค์ มีสมพงษ์, สาคร วุฒิพัฒนพันธุ์, นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ 102-110
การพอกไข่เค็มไชยาด้วยกากชาเพื่อทดแทนดินจอมปลวกบางส่วน pdf
สุภาพร อภิรัตนานุสรณ์ 111-125
ผลของสารเพิ่มความคงตัวที่มีผลต่อการขึ้นรูปของเนื้อฟักทองบด pdf
สุรีวรรณ ราชสม, ณัฐธินี ทรายแก้ว, คุปต์สิวิน บุญชัยอาจ, ฐิติชญา ศรีจันทร์แย้ม, สุภาภรณ์ ไฝนันตา 126-136
การเลือกเส้นทางการขนส่งสินค้าที่เหมาะสม โดยการวิเคราะห์ การตัดสินใจแบบหลายหลักเกณฑ์ pdf
นิธิเดช คูหาทองสัมฤทธิ์ 137-150
การประเมินประสิทธิภาพการส่งข้อมูลของโพรโทคอลอาร์พีแอลในเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายภายใต้สภาพแวดล้อมจริง pdf
ชาญวิช สุวรรณพงศ์ 151-164
การเพิ่มผลผลิตโดยการปรับปรุงการทำงานด้วยการเคลื่อนไหว พื้นฐานของมือ กรณีศึกษา สายการประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ pdf
กิตติชัย อธิกุลรัตน์ 165-176
การเจริญเติบโตของต้นกล้าบวบเหลี่ยมในดินที่มีการปนเปื้อนร่วมกันระหว่างไกลโฟเสตและคาร์เบนดาซีม pdf
วราภรณ์ ฉุยฉาย, วรรณิศา เสือแก้ว, ขนิษฐา สมตระกูล 177-186