วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร (RMUTP RESEARCH JOURNAL) เป็นวารสารสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) เปิดรับบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยครอบคลุมในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ประยุกต์  วิศวกรรมศาสตร์ กำหนดตีพิมพ์เผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน และ ฉบับที่ 2 กรกฏาคม-ธันวาคม ของทุกปี


        ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร  สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2561 เปิดรับบทความวิจัย บทความวิชาการ โดยครอบคลุมในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิศวกรรมศาสตร์ ทั้งนี้สามารถส่งบทความผ่านระบบวารสารออนไลน์   ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  และไม่มีค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์

Vol 11 No 2 (2017): กรกฎาคม - ธันวาคม 2560

Published: 2018-01-22

การพัฒนาแบบจำลองสำหรับคาดการณ์ปริมาณน้ำท่าบริเวณลุ่มน้ำมูล

รติพร จันทร์กลั่น, เกตุกาญจน์ ไชยขันธุ์, กิตติศักดิ์ เกิดประสพ, นิตยา เกิดประสพ

37-47

การดูดซับทางชีวภาพสีย้อมโรดามีน บีด้วยรากผักตบชวาดัดแปร

สุดารัตน์ สมบัติศรี, ฉัตรพร พุทธิชน, ศิริรัตน์ เนินกลาง, สิรีรัตน์ ลิศนันท์, กรกนก บุญเสริม

59-68

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาส้มฟักจากปลาดุก

น้อมจิตต์ สุธีบุตร, ชญาภัทร์ กี่อาริโย, จิตาพร ศรียี่ทอง, ธนภพ โสตรโยม, นพพร สกุลยืนยงสุข

69-79

การเตรียม การตรวจสอบคุณลักษณะ และศึกษาการปลดปล่อยยาปฏิชีวนะด้วยจีโอโพลิเมอร์

สิรีรัตน์ ลิศนันท์, ณัฏฐ์คณิน ศุภเมธานนท์, กรกนก บุญเสริม, สุดารัตน์ สมบัติศรี, ธนาพร บัวศรี, ตรีสุคนธ์ ตั้งสุณาวรรณ

80-91

Determination of chlorpyrifos and some toxic heavy metals in vegetable samples from Loei River

นภัสสร วงเปรียว, ฐิตินันท์ ธรรมโสม, นิรมล ศรีชนะ, สุวัชชัย มิสุนา

129-141

กระบวนการผลิตผักแกะสลักบรรจุในภาชนะปิดสนิท

จอมขวัญ สุวรรณรักษ์, ชมภูนุช เผื่อนพิภพ, นิธิยา รัตนาปนนท์, ศันสนีย์ ทิมทอง, สุกัญญา จันทกุล, พุดกรอง พันธ์อุโมงค์

142-154

View All Issues

Indexed in tci