วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร เป็นวารสารสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดผลงานวิจัยและผลงานวิชาการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index Centre, TCI Centre) กำหนดการตีพิมพ์เผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ (ราย 6 เดือน) ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน และฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม โดยรับพิจารณาบทความทั้งที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยมีกรอบของวารสารที่ครอบคลุมในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ประยุกต์ และวิศวกรรมศาสตร์ ทั้งนี้บทความดังกล่าวผู้เขียนต้องไม่เสนอบทความ ฉบับเดียวกันกับที่เคยตีพิมพ์ในวารสารอื่นมาก่อน เว้นแต่ผ่านการเรียบเรียงและเพิ่มเนื้อหาใหม่ บทความแต่ละบทความต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่ตรงตามสาขาของบทความนั้นอย่างน้อย 2 ท่าน และผู้ทรงคุณวุฒิต้องมาจากหน่วยงานที่ต่างกันกับผู้เขียน อีกทั้งชุดผู้ทรงคุณวุฒิที่ประเมินบทความเดียวกันนั้นจะต้องมาจากหน่วยงานที่ต่างกันด้วย ซึ่งจัดประเภทของการ Peer Review เป็นแบบ Double Blinded หมายถึง ผู้ทรงคุณวุฒิจะไม่ทราบ ชื่อผู้เขียน และผู้เขียนจะไม่ทราบชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ


        ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร  สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2563 เปิดรับบทความวิจัย บทความวิชาการ โดยครอบคลุมในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิศวกรรมศาสตร์ ทั้งนี้สามารถส่งบทความผ่านระบบวารสารออนไลน์   ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  และไม่มีค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์

Vol 13 No 1 (2019): มกราคม - มิถุนายน 2562

Published: 2019-05-21

Biogas Production Potential from Co-digestion Chicken Waste and Hydrilla (Hydrilla verticillata (L.f.) Royle)

นพดล โพชกำเหนิด, ณิชา ประสงค์จันทร์, อัญณี บุญชัย

12-24

Bio-composite Films based on Cassava Starch Reinforced with Durian Rind Cellulose Fibers

พิมภนิจภา กันทาดง, มินตรา พีเกาะ, อรธีรา สินด่านจาก

39-50

The Study of Suitable Drying Time and Physical Characteristic of Pork Slices Dried Using Microwave Followed By Hot Air

ภูมิใจ สอาดโฉม, เอก ปัญญายืน, จีระพงษ์ เล็กอ่อง, กัญญา กุลสุวรรณ

63-77

Effect of Coffee Silverskin and Spent Coffee Ground on properties of Biomass pellet fuel

จุฑาภรณ์ ชนะถาวร, กนกวรรณ ภูมิวณิชกิจ

78-89

Method Development of Gamma-Oryzanol Analysis in Rice Bran with Environmental Friendly Solvent

รัฐพล - หงส์เกรียงไกร, อัษฎาวุธ ไชยโย, เอื้อมพร ขาวคุ้ม, อุษารัตน์ คำทับทิม

90-100

Nutritional, Physical and Sensory Quality of Butter Cake Substituted with Durian Rind Powder for Wheat Flour Replacement

จักราวุธ ภู่เสม, เจตนิพัทธ์ บุณยสวัสดิ์

101-115

Encapsulation of Immobilized Yeast Cells on Pretreated-bagasses and Its Application Use for Ethanol Production

ตะวัน มาดวง, อรวรรณ ชุณหชาติ, รัชพล พะวงศ์รัตน์

116-126

Production and Characterization of Carboxymethyl Cellulose from Orange Rind

worapan pormsila, Dechawat Kongsantear, Poolai Prasongsuk

127-138

Partial Substitution of Young Tamarind by Karonda in Nam Prik Makham Product

อภิญญา มานะโรจน์, ปรัศนีย์ ทับใบแย้ม, วาสนา ขวยเขิน, บุญยนุช ภู่ระหงษ์

139-148

Technical Aspects of Oil Extraction and Biodiesel Production from Wild Almond Seeds

จุฑาภรณ์ ชนะถาวร, ปวีณา สมเสาร์, อาทิตยา มาอิ่นแก้ว, อดิศักดิ์ ปัตติยะ

149-157

Diversity of soil microorganisms in mulberry root rot disease fields and detection of the disease pathogen by specific primer

วราภรณ์ สุทธิสา, ณัฐินา สวัสดิ์พาณิชย์, สุนิสา หนูจิต, สุมาลี ผิวขาว

158-169

Biosorption of Phosphate using Modified Cassava Waste

สุดารัตน์ สมบัติศรี, ณัฐวุฒิ สุไชยชิต, ชัยสิทธิ์ ภะวะ

170-179

Production and characterization of bacterial cellulose produced by Acetobacter xylinum TISTR 975 from pineapple peel juice

adisak Jaturapiree, Ekrachan Chaichana, Thanunya Saowapark, Bongkot Chuenpraphai, Phimchanok Jaturapiree

180-191

View All Issues

Indexed in tci