วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร (RMUTP RESEARCH JOURNAL) เป็นวารสารสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) เปิดรับบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยครอบคลุมในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ประยุกต์  วิศวกรรมศาสตร์ กำหนดตีพิมพ์เผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน และ ฉบับที่ 2 กรกฏาคม-ธันวาคม ของทุกปี


        ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร  สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2562 เปิดรับบทความวิจัย บทความวิชาการ โดยครอบคลุมในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิศวกรรมศาสตร์ ทั้งนี้สามารถส่งบทความผ่านระบบวารสารออนไลน์   ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  และไม่มีค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์

Vol 12 No 1 (2018): มกราคม-มิถุนายน

Published: 2018-06-15

Effect of Hot Air Velocity on Preserved Tomatoes Drying Using Combined Conveyor System and Hot Air

ณัฐดนัย กาญสอาด, อภิชาติ เครือแก้ว, พิสุทธิ์ แซ่ซ้ง, ภูมิใจ สอาดโฉม

1-13

Microbiological Quality of Milk-Shaked Drinks in Unsealed Containers Sold in Market Fair, Roadside and Stall around Mahasarakham University

ขนิษฐา สมตระกูล, ชุติมา ภูบรรทัด, สันติชัย แสงสุริยะ, อุไรวรรณ ไกยะวัตร, สุจิรา มณีรัตน์

14-26

Effects of Used Engine Oil on Properties of Mortar Containing Pumice Blended Para Rubber Wood Ash

ดนุพล ตันนโยภาส, มาลัยวัลย์ ถนอมศิริศิลป์

53-63

Bidirectional Resonant Converter using Duty Cycle Voltage Control for CCTV Solar Energy

สายชล ชุดเจือจีน, วิเชียร หทัยรัตน์ศิริ, สุวัฒน์ กิจเจริญวัฒน์

64-76

Power Generation from Heat Loss of Gas Strove by Thermoelectric Generator Unit

สุรชัย เหมหิรัญ, ดิฐภัทร ตันประดิฐ

92-101

Household Heat Use to Improve Sweet Tamarind Quality

มณี ภาชนะทอง, วไลภรณ์ สุทธา, วรลักษณ์ ปัญญาธิติพงศ์

102-112

10.14456/jrmutp.2017.20 Effect of Using Durian Rind Powder Substitution with Wheat Flour on Brownies Cake Quality

เจตนิพัทธ์ บุณยสวัสดิ์, จักราวุธ ภู่เสม

113-124

Bananas Drying Performance with a Developed Hot Air Dryer Using Waste Heat from Charcoal Production Process

Phairoach Chunkaew, Anurat Tavata, Aphirak Khadwilard, Yutana Sriudom

147-158

Effects of Chitosan Contents on Latex Properties and Physical Properties of Natural Rubber Latex/Chitosan Composites

Siwarote Boonrasri, Pongdhorn Sae–Oui, Mathurot Chaiharn, Chananpat Rardniyom

172-182

Antioxidant Dietary Fiber from Edible Bean Coats and the Application in Food Products

จุฬาลักษณ์ เขมาชีวะกุล, เอนก หาลี, วรันณ์ธร จันท์หมุด, สุวิมล บุญโกมล

183-195

View All Issues

Indexed in tci