วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร (RMUTP RESEARCH JOURNAL) เป็นวารสารสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) เปิดรับบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยครอบคลุมในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ประยุกต์  วิศวกรรมศาสตร์ กำหนดตีพิมพ์เผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน และ ฉบับที่ 2 กรกฏาคม-ธันวาคม ของทุกปี


        ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร  สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2562 เปิดรับบทความวิจัย บทความวิชาการ โดยครอบคลุมในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิศวกรรมศาสตร์ ทั้งนี้สามารถส่งบทความผ่านระบบวารสารออนไลน์   ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  และไม่มีค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์

Vol 12 No 1 (2018): มกราคม-มิถุนายน

Published: 2018-07-11

การใช้ความร้อนระดับครัวเรือนเพื่อปรับปรุงคุณภาพของมะขามหวาน

มณี ภาชนะทอง, วไลภรณ์ สุทธา, วรลักษณ์ ปัญญาธิติพงศ์

102-112

ใยอาหารที่มีสารต้านอนุมูลอิสระจากเปลือกถั่วและการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหาร

จุฬาลักษณ์ เขมาชีวะกุล, เอนก หาลี, วรันณ์ธร จันท์หมุด, สุวิมล บุญโกมล

183-195

View All Issues

Indexed in tci