วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร (RMUTP RESEARCH JOURNAL) เป็นวารสารสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) เปิดรับบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยครอบคลุมในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ประยุกต์  วิศวกรรมศาสตร์ กำหนดตีพิมพ์เผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน และ ฉบับที่ 2 กรกฏาคม-ธันวาคม ของทุกปี


        ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร  สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2562 เปิดรับบทความวิจัย บทความวิชาการ โดยครอบคลุมในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิศวกรรมศาสตร์ ทั้งนี้สามารถส่งบทความผ่านระบบวารสารออนไลน์   ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  และไม่มีค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์

Vol 13 No 1 (2562): มกราคม - มิถุนายน 2562

Published: 2019-05-24

Biogas Production Potential from Co-digestion Chicken Waste and Hydrilla (Hydrilla verticillata (L.f.) Royle)

นพดล โพชกำเหนิด, ณิชา ประสงค์จันทร์, อัญณี บุญชัย

12-24

Bio-composite Films based on Cassava Starch Reinforced with Durian Rind Cellulose Fibers

พิมภนิจภา กันทาดง, มินตรา พีเกาะ, อรธีรา สินด่านจาก

39-50

The Study of Suitable Drying Time and Physical Characteristic of Pork Slices Dried Using Microwave Followed By Hot Air

ภูมิใจ สอาดโฉม, เอก ปัญญายืน, จีระพงษ์ เล็กอ่อง, กัญญา กุลสุวรรณ

63-77

Effect of Coffee Silverskin and Spent Coffee Ground on properties of Biomass pellet fuel

จุฑาภรณ์ ชนะถาวร, กนกวรรณ ภูมิวณิชกิจ

78-89

Method Development of Gamma-Oryzanol Analysis in Rice Bran with Environmental Friendly Solvent

รัฐพล - หงส์เกรียงไกร, อัษฎาวุธ ไชยโย, เอื้อมพร ขาวคุ้ม, อุษารัตน์ คำทับทิม

90-100

Nutritional, Physical and Sensory Quality of Butter Cake Substituted with Durian Rind Powder for Wheat Flour Replacement

จักราวุธ ภู่เสม, เจตนิพัทธ์ บุณยสวัสดิ์

101-115

Encapsulation of Immobilized Yeast Cells on Pretreated-bagasses and Its Application Use for Ethanol Production

ตะวัน มาดวง, อรวรรณ ชุณหชาติ, รัชพล พะวงศ์รัตน์

116-126

Production and Characterization of Carboxymethyl Cellulose from Orange Rind

worapan pormsila, Dechawat Kongsantear, Poolai Prasongsuk

127-138

Partial Substitution of Young Tamarind by Karonda in Nam Prik Makham Product

อภิญญา มานะโรจน์, ปรัศนีย์ ทับใบแย้ม, วาสนา ขวยเขิน, บุญยนุช ภู่ระหงษ์

139-148

Technical Aspects of Oil Extraction and Biodiesel Production from Wild Almond Seeds

จุฑาภรณ์ ชนะถาวร, ปวีณา สมเสาร์, อาทิตยา มาอิ่นแก้ว, อดิศักดิ์ ปัตติยะ

149-157

Diversity of soil microorganisms in mulberry root rot disease fields and detection of the disease pathogen by specific primer

วราภรณ์ สุทธิสา, ณัฐินา สวัสดิ์พาณิชย์, สุนิสา หนูจิต, สุมาลี ผิวขาว

158-169

Biosorption of Phosphate using Modified Cassava Waste

สุดารัตน์ สมบัติศรี, ณัฐวุฒิ สุไชยชิต, ชัยสิทธิ์ ภะวะ

170-179

Production and characterization of bacterial cellulose produced by Acetobacter xylinum TISTR 975 from pineapple peel juice

adisak Jaturapiree, Ekrachan Chaichana, Thanunya Saowapark, Bongkot Chuenpraphai, Phimchanok Jaturapiree

180-191

View All Issues

Indexed in tci