รามาธิบดีพยาบาลสาร เป็นวารสารทางการพยาบาลราย 4 เดือน จัดทำขึ้นโดยโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี มีระบบการบริหารจัดการแบบสากล คือ มีกองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกตามจำนวนที่ สกอ.และ TCI กำหนด มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลการศึกษาค้นคว้า โครงการกิจกรรม การวิจัยทางการพยาบาลและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

รามาธิบดีพยาบาลสาร

2020-01-07

เรียน สมาชิกรามาธิบดีพยาบาลสาร ทุกท่าน

ทางรามาธิบดีพยาบาลสารจะขอยกเลิกเล่มวารสารจากการสมัครเป็นสมาชิกรามาธิบดีพยาบาลสาร ซึ่งเล่มสุดท้ายที่จะดำเนินการตีพิมพ์เป็นรูปเล่ม คือเล่มที่ 2 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม พ.ศ. 2563 หลังจากนั้นรามาธิบดีพยาบาลสารจะดำเนินการโดยใช้ระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ Thai Journals Online System เป็นหลัก ผู้สนใจสามารถสมัครเป็นสมาชิกรามาธิบดีพยาบาลสารในระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ได้ฟรี และสามารถ download บทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารได้ฟรีเช่นกัน ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึงผลงานที่ตีพิมพ์ได้สะดวกและรวดเร็ว สามารถนำไปใช้อ้างอิงในการเขียนผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องได้อย่างทันเหตุการณ์

สำหรับผู้สนใจที่จะส่งผลงานมาเพื่อรับการพิจารณาในการตีพิมพ์ในรามาธิบดีพยาบาลสารในระบบ Thai Journals Online System ทางรามาธิบดีพยาบาลสารมีค่าดำเนินการ 2,500 บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) ต่อเรื่อง เพื่อเป็นค่าดำเนินการในการพิจารณาคุณภาพของบทความทางวิชาการก่อนได้รับการตอบรับตีพิมพ์ และค่าดำเนินการในระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์เป็นหนึ่งช่องทางในการเผยแพร่ผลงานที่มีคุณภาพ ดิฉันและกองบรรณาธิการจะร่วมกันพัฒนาคุณภาพวารสารอย่างต่อเนื่องและขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนรามาธิบดีพยาบาลสารมาอย่างต่อเนื่อง

รศ.ดร. สุปรีดา มั่นคง

บรรณาธิการรามาธิบดีพยาบาลสาร

Vol 25 No 3 (2019): กันยายน-ธันวาคม 2562

Published: 2020-01-08

View All Issues

ISSN 0858-9739 (Print)

ISSN 2672-9784 (Online)

Indexed in tci