วัตถุประสงค์
     1)  เผยแพร่ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพของบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย   
     2)  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของบุคลากร

ขอบเขต
      เป็นวารสารระดับชาติ เป็นวารสารสหวิทยาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เปิดรับบทความสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และบทความด้านวิทยาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสังคม ชุมชน เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และนักวิจัยจากหน่วยงานภายในและภายนอกต่างๆ สู่สาธารณชน และหน่วยงานอื่นๆได้นำไปใช้ประโยชน์ กำหนดออกปีละ 3 ฉบับราย 4 เดือน  (มกราคม-เมษายน) (พฤษภาคม-สิงหาคม) (กันยายน -ธันวาคม)