ที่ปรึกษา                  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์  ทองอร่าม                                                              

บรรณาธิการผู้ทรงคุณวุฒิ             
ศาสตราจารย์ พิเศษ ดร.ยุวัฒน์  วุฒิเมธี   
ศาสตราจารย์ ดร.เปี่ยมศักดิ์  เมนะเศวต
ศาสตราจารย์ ดร.ชนิตา  รักษ์พลเมือง        
รองศาสตราจารย์ ดร.พิชนี  โพธารามิก    
รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย  แหวนเพชร       
อาจารย์ ดร.สวัสดิ์  อุดมโภชน์
อาจารย์ ดร.ดิเรก  พรสีมา                             
นายแพทย์วิวัฒน์  สุพรสวัสดิ์
Professor Dr.Jaywant Singh                
Professor Dr.Yannis Georgellis
Dr.Benedetta Crisafulli                       
Dr.Marvyn  Boatswain
Dr.John Pereira                          
Dr.Rahul Chawdhry 

บรรณาธิการ                            
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์มาศ  สุขกสิ      มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

กองบรรณาธิการ                          
รองศาสตราจารย์อร่าม  อรรถเจดีย์             มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตจันทบุรี
รองศาสตราจารย์ ดร.จิณณวัตร  ปะโคทัง   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
รองศาสตราจารย์ ดร.วิสาขา  ภู่จินดา         สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญรอด  บุญเกิด    มหาวิทยาลัยบูรพา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา พานิชกรณ์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภดล  แสงแข      
อาจารย์ ดร.หยาดรุ้ง  สุวรรณรัตน์
อาจารย์ ดร.พัชรินทร์  รุจิรานุกูล              
นางสาวนิตยา  ต้นสาย
นางสาวบุศรา สาระเกษ                        
นางสาวชุติมา  พิมลภาพ
นางสาวกรรณิกา  สุขสมัย                     
นางสาวชุลีรัตน์  ผดุงสิน                         
นางสาวปิยาภรณ์  กระจ่างศรี                     
นางสาวณัฐฐานี  ดีซื่อ
นางสาวปองรัตน์  บุญลาภ