วารสารวิจัยรำไพพรรณี เป็นวารสารสหวิทยาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่บทความวิจัยด้าน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวมถึง วิทยาการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสังคม ชุมชน โดยจัดทำเป็นวารสารราย 4 เดือน เผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน) ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม) และฉบับที่ 3 (กันยายน- ธันวาคม)
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1) เผยแพร่ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพของบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
2) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของบุคลากร

Vol 13 No 3 (2019): September - December 2019

Published: 2019-10-31

The Relationship between Profitability and Executive Compensation of Companies Listed on The Stock Exchange

สุพัสรา นราแย้ม, ธัญวรัตน์ สุวรรณะ

26-33

Results of Using Electric fruit Harvester in Ramphan, Thamai, Chanthaburi

กฤษณะ จันทสิทธิ์, คมสัน มุ่ยสี, ศรายุทธ์ จิตรพัฒนากุล

43-52

The Comparative Study of Management the Tradition of Worshiping

ปัญญณัฐ ศิลาลาย, ละเมียด ควรประสงค์, วิภาดา เที่ยงทางธรรม

101-113

Effects of Durian Seed Preparation on Durian Seed Flour Properties

วริศชนม์ นิลนนท์, กุลพร พุทธมี, จิรพร สวัสดิการ

114-119

Investment Risk which affects the Efficiency and Operation Potentialof SMEs in the Eastern Economic Border Trading Zone of Chantaburi Provinces.

ฉวี สิงหาด, ทัศนัย ขัตติยวงษ์, ทิพวรรณ์ นิยมวงศ์

120-129

View All Issues

Coordinator 

Miss Nittaya Tonsai

Tel. 039-471056 | 08-6440-2639

E-mail : research_rbru2010@hotmail.com