วารสารวิจัยรำไพพรรณี เป็นวารสารสหวิทยาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่บทความวิจัยด้าน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวมถึง วิทยาการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสังคม ชุมชน โดยจัดทำเป็นวารสารราย 4 เดือน เผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน) ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม) และฉบับที่ 3 (กันยายน- ธันวาคม)
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1) เผยแพร่ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพของบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
2) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของบุคลากร

Vol 13 No 2 (2019): May - August 2019

Published: 2019-05-09

Solar Energy Borehole Pumps for Self-Reliance in Anubankohkood school, Trat Province

ศรายุทธ์ จิตรพัฒนากุล, กฤษณะ จันทสิทธิ์, คมสัน มุ่ยสี, นิกร ผงทอง

5-16

Effect of Substrates on Growth and Yield of Muskmelon (Cucumis melo L.)

นภาพร จิตต์ศรัทธา, วัชรวิทย์ รัศมี

17-24

Extraction and Application of Pectin from Durian Rind

หยาดรุ้ง สุวรรณรัตน์, จิรพร สวัสดิการ, รุ่งทิวา สุวรรณรัตน์

25-37

Learning life Skills in Preventing Pregnancy for Students in Higher Education

ธันวดี ดอนวิเศษ, พัชรินทร์ รุจิรานุกูล

38-49

Health - Related Physical Fitness of a Student in Rajamangala University of Technology Isan Nakhonratchasima

ชารี จันสุพรม, ณรงค์ จอมโคกกรวด, พรทิพย์ ฉัตรชูเกียรติกุล

50-55

Increasing Efficiency of Warehouse Management.

ปรัชภรณ์ เศรษฐเสถียร, กฤติยา เกิดผล

65-72

Marketing Factors and Behavior of Tourists Visiting Red Lotus Floating Market, Nakhon Pathom

จิรวุฒิ หลอมประโคน, ศลาฆนันท์ หงส์สวัสดิ์, รัชภร รุ่งตั้งธนาบุญ

73-82

Project-based learning in mathematics for fourth-year students of College of Teacher Education, Phranakhon Rajabhat University

พรวิวัฒน์ วิหคทอง, สมวงษ์ แปลงประสพโชค, กฤษณะ โสขุมา

83-91

public relations tourism of wangsuanbankaew

อภิวรรณ ศิรินันทนา, เสาวนีย์ วรรณประภา, กรรณิกา พงษ์ชัย

92-101

Motivation to work with employee engagement Anila Gem Company International Limited

ขวัญลภา กุลสรัลพร, ทศพร มะหะหมัด

102-110

Legal Measures for Waste Electrical and Electronic Equipment Management in Thailand

ปภาดา ประมาณพล, สุวิทย์ นิ่มน้อย, เรืองไร สุวรรณดำรงชัย

111-118

Employee Retention at Golden Food Siam Company Limited

ธัญยธรณ์ ธานีนิธิพัฒน์, ชิณโสณ์ วิสิฐนิธิกิจา

119-130

Differential Item functioning analysis of National Numeracy ability Test between male and female

สุภาภรณ์ อ้นที, นลินี ณ นคร, สังวรณ์ งัดกระโทก

131-139

The development of a participative management model of small size primary schools under the office of basic education commission

ดวงเดือน วินิจฉัย, ธนวิน ทองแพง, สถาพร พฤฑฒิกุล

140-148

Learning Activity Management on The relationship Between Two-Dimensional and Three-Dimensional Geometric Figures by Using Learning by doing Activities for Mathayomsuksa I Students

เดียร์ทิพย์ สรวงโท, สมวงษ์ แปลงประสพโชค, พรสิน สุภวาลย์

191-197

View All Issues

Coordinator 

Miss Nittaya Tonsai

Tel. 039-471056 | 08-6440-2639

E-mail : research_rbru2010@hotmail.com