วารสารราชพฤกษ์ (Ratchaphruek Journal)

วารสารราชพฤกษ์จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ผลงานด้านวิชาการ และการวิจัยในรูปของบทความวิชาการหรือบทความวิจัยในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ของอาจารย์/ผู้ทรงคุณวุฒิ และเปิดโอกาส ให้อาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้แสดงผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา

วารสารราชพฤกษ์ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เมษายน 2560

Indexed in tci

Announcements

 
No announcements have been published.
 
More Announcements...

Vol 15, No 1 (2017): มกราคม - เมษายน 2560

Table of Contents

Articles

กลยุทธ์การพัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครูเพื่อส่งเสริมความเป็นครูวิชาชีพของนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา PDF
สจีวรรณ ทรรพวสุ 1-10
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการก่อนการเกิด ภัยพิบัติอุทกภัยของชุมชนลุ่มนํ้าลำตะคอง PDF
ดุษฎี อายุวัฒน์, วรัชยา เชื้อจันทึก, ยรรยงค์ อินทร์ม่วง 11-19
การจัดการศึกษาฝ่าวิกฤติด้วยฐานคิดเศรษฐกิจพอเพียง เทศบาลตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช PDF
ปัญญา เลิศไกร, มัลลิกา คงแก้ว, ลัญจกร นิลกาญจน์ 20-26
ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช PDF
จิรัชยา เคล้าดี, สุภชัย นาคสุวรรณ์, จักรวาล สุขไมตรี 27-32
พฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา PDF
สิริไพศาล ยิ้มประเสริฐ 33-41
การจัดการข้อมูลการวัดและประเมินผลการทดสอบ O-NET ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4 PDF
ลลิตา ธงภักดี, ชยพล ธงภักดี 42-48
การประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ปรับปรุง พ.ศ.2555 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา PDF
ธัชวัสส์ ตั้งตรงขันติ, ภาคภูมิ พิลึก, วิภาวัลย์ เชาวน์สุจริต, เกษศิรินทร์ กิตติพงษ์ภากรณ์, สิริกาญจน์ สันติเสวี, วรวิทย์ รัตนเสถียรกิจ, สมยศ บ่อน้อย, ปรีติวัฒน์ วรรณบุษปวิช 49-55
การพัฒนาตู้แสดงผลงานจากเทคนิคลายรดนํ้า PDF
อมรรัตน์ อนันต์วราพงษ์, พีรพงษ์ หนูแดง, คฑา ม่วงเทศ, ขวัญณัฐ ดวงสุวร, รัตนากร ลี้เกื้อกูล 56-64
การจัดการเรียนการสอนดนตรีในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา PDF
สุรพล นามเสนา, สุพรรณี เหลือบุญชู, อกนิษฐ์ คลังแสง 65-72
ผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานที่มีต่อความสามารถด้านการอ่านจับใจความและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 PDF
เจริญศรี เชตุวัน, อภิณห์พร สถิตย์ภาคีกุล, กตัญญุตา บางโท 73-79
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิดที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 PDF
ประภัสสร เพชรสุ่ม, อภิณห์พร สถิตภาคีกุล, กตัญญุตา บางโท 80-87
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้พินิจวรรณกรรม และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ PDF
สิทธิเดช สอนจังหรีด, สิรินาถ จงกลกลาง 88-95
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้ การบวก ลบ คูณ หารเศษส่วน และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา PDF
วราภรณ์ อาทิจวงศ์, สิรินาถ จงกลกลาง 96-103
การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ทักษะการสื่อสารภาษาจีน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา PDF
เสี่ยวหมิ่น หลี่, สิรินาถ จงกลกลาง 104-111
ผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียแบบสถานการณ์จำลอง เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 PDF
สุวรรณี เกศคำขวา, รุ่งโรจน์ พงศ์กิจวิทูร 112-119
การศึกษาความคิดเห็นในการปฏิรูปประเทศของประชาชน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ PDF
วันชนะ กลั่นพรมสุวรรณ 120-126