วารสารราชพฤกษ์ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เมษายน 2560

วารสารราชพฤกษ์จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ผลงานด้านวิชาการ และการวิจัยในรูปของบทความวิชาการหรือบทความวิจัยในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ของอาจารย์/ผู้ทรงคุณวุฒิ และเปิดโอกาส ให้อาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้แสดงผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา  โดยได้มีการจัดทำเป็น 2 รูปแบบ ทั้งรูปแบบตีพิมพ์ (Print) และรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Online)  

ISSN 1905-1344 (Print)
ISSN 2651-1835 (Online)

Vol 16 No 3 (2018): กันยายน-ธันวาคม 2561

Published: 2018-10-31

The Development of Academic Collaborative Networks Management Model of Private School in Primary Education under Office of Commission Private Education in the Northeastern

จิระศักดิ์ สร้อยคำ; ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร; ทนงศักดิ์ คุ้มไข่น้ำ, พรเทพ สถียรนพเก้า

30-36

A Study the Role of School Administrator on Internal Supervision under Nakhon Ratchasima Primary Educational Service Area Office 5

วิไลลักษณ์ ป้องญาติ, ประหยัด ภูมิโคกรักษ์

45-55

Effect of Using SPASA Model to Enhance Growth Mindset for Undergraduate Teacher Professional Students

ธนะดี สุริยะจันทร์หอม, อารยา ปิยะกุล

56-63

The Effects of Brain Mind and Learning Training Program on Executive Functions of the Brain of Primary School Students

พัชรินทร์ พาหิรัญ, จุฑามาศ แหนจอน, ศศินันท์ ศิริธาดากุลพัฒน์

64-71

Factors Relating to the Conjunctivitis Preventive Behaviors among Higher Elementary Students in Hang Hong Municipality, Muang District, Sakon Nakhon Province

จิราภรณ์ จำปาจันทร์, ศศิวรรณ ทัศนเอี่ยม, ณีรนุช วรไธสง

98-105

Marketing Efficiency of Enterprise Community of Preserved Chili

มัลลิกา คงแก้ว, ทิพวรรณ ฤทธิชัย

106-112

View All Issues

Indexed in tci