วารสารราชพฤกษ์ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เมษายน 2560

วารสารราชพฤกษ์จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ผลงานด้านวิชาการ และการวิจัยในรูปของบทความวิชาการหรือบทความวิจัยในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ของอาจารย์/ผู้ทรงคุณวุฒิ และเปิดโอกาส ให้อาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้แสดงผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา

Vol 15 No 1 (2017): มกราคม - เมษายน 2560

Published: 2017-01-01

ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช

จิรัชยา เคล้าดี, สุภชัย นาคสุวรรณ์, จักรวาล สุขไมตรี

27-32

การประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ปรับปรุง พ.ศ.2555 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ธัชวัสส์ ตั้งตรงขันติ, ภาคภูมิ พิลึก, วิภาวัลย์ เชาวน์สุจริต, เกษศิรินทร์ กิตติพงษ์ภากรณ์, สิริกาญจน์ สันติเสวี, วรวิทย์ รัตนเสถียรกิจ, สมยศ บ่อน้อย, ปรีติวัฒน์ วรรณบุษปวิช

49-55

การพัฒนาตู้แสดงผลงานจากเทคนิคลายรดนํ้า

อมรรัตน์ อนันต์วราพงษ์, พีรพงษ์ หนูแดง, คฑา ม่วงเทศ, ขวัญณัฐ ดวงสุวร, รัตนากร ลี้เกื้อกูล

56-64

View All Issues
Indexed in tci