บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 9) 340 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

Principal Contact

ผศ.ดร. วันวิสาข์ โชรัมย์
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
Phone 08-9580-8991

Support Contact

ศิราณี กรมโพธิ์
Phone 044272827 ต่อ 14