บรรณาธิการอำนวยการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อดิศร เนาวนนท์           คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย


บรรณาธิการ

รองศาสตราจารย์ ดร. ประยุทธ ไทยธานี          มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

 

กองบรรณาธิการ               

 

ศาสตราจารย์ ดร. เกรียงศักดิ์  เจริญวงศ์ศักดิ์

นักวิชาการอิสระ

 

ศาสตราจารย์ ดร. ประสาท  สืบค้า

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 

ศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง  พิธิยานุวัฒน์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ศาสตราจารย์ ดร. พฤทธิ์  ศิริบรรณพิทักษ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ศาสตราจารย์ ดร. ไพฑูรย์  สินลารัตน์

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

 

ศาสตราจารย์ ดร. บุญทัน  ดอกไธสง

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

ศาสตราจารย์ ดร. สุขสันติ์  หอพิบูลสุข

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 

รองศาสตราจารย์วุฒิสาร  ตันไชย

สถาบันพระปกเกล้า

 

รองศาสตราจารย์ ดร. อินทร์  ศรีคุณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

 

รองศาสตราจารย์ ดร. สุวรี  ฤกษ์จารี

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

รองศาสตราจารย์ ดร. วชิระ  อินทร์อุดม

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

รองศาสตราจารย์ ดร. วงศา  เล้าหศิริวงศ์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

รองศาสตราจารย์ ดร. มธุรส  จงชัยกิจ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

รองศาสตราจารย์ ดร. พวงเพ็ญ  อินทรประวัติ

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

 

รองศาสตราจารย์ ดร. นาตยา  ปิลันธนานนท์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรรณี  เจตจำนงนุช

โรงเรียนเตรียมสาธิตศึกษา

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พาสนา  จุลรัตน์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

รองศาสตราจารย์ ดร. เผชิญ  กิจระการ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีรชัย เนตรถนอมศักดิ์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

รองศาสตราจารย์วัฒนาภรณ์  โชครัตนชัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

 

รองศาสตราจารย์ ดร. พุฒิพงศ์  สัตยวงศ์ทิพย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กรุณา  เชิดจิระพงษ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัฐกรณ์  คิดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิติพงษ์  ลือนาม

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

 

ดร. กฤตยา  นาคประสิทธิ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สวียา  ปรารถนาดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

 

ดร. แวววลี  แววฉิมพลี

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

 

ดร. สิริรัตน์  นาคิน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา