วารสารราชพฤกษ์จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ผลงานด้านวิชาการ และการวิจัยในรูปของบทความวิชาการหรือบทความวิจัยในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ของอาจารย์/ผู้ทรงคุณวุฒิ และเปิดโอกาส ให้อาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้แสดงผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา  โดยได้มีการจัดทำเป็น 2 รูปแบบ ทั้งรูปแบบตีพิมพ์ (Print) และรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Online)  

ISSN 1905-1344 (Print)
ISSN 2651-1835 (Online)

กำหนดการเผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ
       ฉบับที่ 1  เดือนมกราคม-เมษายน
       ฉบับที่ 2  เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม
       ฉบับที่ 3  เดือนกันยายน-ธันวาคม

"บทความและข้อความที่ลงตีพิมพ์ในวารสารเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียน  กองบรรณาธิการไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยเสมอไป    ในกรณีที่มีการลอกเลียนหรือแอบอ้าง โดยปราศจากการอ้างอิงหรือทำให้เข้าใจผิดว่าเป็นผลงานของผู้เขียน กรุณาแจ้งให้ทางกองบรรณาธิการทราบด้วยจะเป็นพระคุณยิ่ง"