วารสารราชพฤกษ์จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ผลงานด้านวิชาการ และการวิจัยในรูปของบทความวิชาการหรือบทความวิจัยในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ของอาจารย์/ผู้ทรงคุณวุฒิ และเปิดโอกาส ให้อาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้แสดงผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา  โดยได้มีการจัดทำเป็น 2 รูปแบบ ทั้งรูปแบบตีพิมพ์ (Print) และรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Online)  

ISSN 1905-1344 (Print)
ISSN 2651-1835 (Online)

Vol 17 No 1 (2019): มกราคม-เมษายน 2562

Published: 2019-02-28

Perceived health status among pre-retired teachers in Sakon Nakhon Primary Educational Service Area 1

ภูวสิทธิ์ ภูลวรรณ, นำพร อินสิน, จรินทร์ทิพย์ ชมชายผล, จิราภรณ์ จำปาจันทร์, อภิเชษฐ์ จำเนียรสุข

19-26

Development of Life Management in Study of Adolescent Students Test

สรรเสริญ หุ่นแสน, จิราภรณ์ พจนาอารีย์วงศ์

27-33

A Causal Relationship Model of Factors Affecting the Quality of Work Life of Employees in Public Higher Education Institutions

นาวี อุดร, วัลนิกา ฉลากบาง, วาโร เพ็งสวัสดิ์, พรเทพ เสถียรนพเก้า

51-58

The Development of Blended Learning System by Using Gamification Based Learning to Enhance the Mathematics Problem Solving Skills and Connection Skills to RealLife for Primary Schools

สุชัญญา เยื้องกลาง, ธนดล ภูสีฤทธิ์, สุทธิพงศ์ หกสุวรรณ

66-75

The Development of Information Technology Aspect Learning Environment Based on the Philosophy of Sufficiency Economy for Undergraduate Students

โสมณุดา สัมมานุช, ธนดล ภูสีฤทธิ์, สุทธิพงศ์ หกสุวรรณ

76-85

The development of instruction model to promote the problem solving skill thinking of vocational students based on theory of constructionism

วรัตถ์พัชร์ ทวีเจริญกิจ, วิชิต สุรัชเรืองชัย

86-93

The effect of dietary and exercise modification program for obesity prevention among primary schools in Nakhon Ratchasima municipality

ณภัทร สุวรรณอำภา, ทองทิพย์ สละวงษ์ลักษณ์

111-120

The development of assertive behavior and creative thinking of early childhood students by STEM Education

พัทฐรินทร์ โลหา, สิรินาถ จงกลกลาง

121-128

View All Issues

Indexed in tci