วารสารราชพฤกษ์ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เมษายน 2560

วารสารราชพฤกษ์จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ผลงานด้านวิชาการ และการวิจัยในรูปของบทความวิชาการหรือบทความวิจัยในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ของอาจารย์/ผู้ทรงคุณวุฒิ และเปิดโอกาส ให้อาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้แสดงผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา  โดยได้มีการจัดทำเป็น 2 รูปแบบ ทั้งรูปแบบตีพิมพ์ (Print) และรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Online)  

ISSN 1905-1344 (Print)
ISSN 2651-1835 (Online)

Vol 17 No 2 (2019): May-August 2019

Published: 2019-06-13

May-August 2019

กองบรรณาธิการ วารสารราชพฤกษ์

1-144

CIPPA Model Child-Centered Instruction Module: CIPPA Model

อุษาพร เสวกวิ, แน่งน้อย ทรงกำพล

1-13

A Study of Mathematics Learning Outcomes and Creativity of Ninth Graders Using STEM Education

ศิวณัฐ ภูมิโคกรักษ์, เจษฎา กิตติสุนทร

73-79

The Use of Art Activity Develop Attention on Work of Children with Learning Disabilities and ADHD

วลิฐินี เวทย์วิชานันท์, วาระดี ชาญวิรัตน์

88-94

A A Development Model of Digital Technology for Supporting Entrepreneur

โกสินทร์ ชำนาญพล, สุดาใจ โล่ห์วนิชชัย

130-138

View All Issues

Indexed in tci