สำนักวิจัยและพัฒนา วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
298 ถ.สรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
Phone: 02 744 7356-65
Fax: 02 398 1356

Principal Contact

พลเรือตรีหญิง ศาสตราจารย์ ยุวดี เปรมวิชัย
Editor in Chief
Southeast Bangkok Journal
Phone 027447356

Support Contact

นิตญา ก่อมขุนทด
Phone 0624294355