Login or Register to make a submission.

As part of the submission process, authors are required to check off their submission's compliance with all of the following items, and submissions may be returned to authors that do not adhere to these guidelines.

  • แบบฟอร์มการส่งบทความ
  • แบบฟอร์มรับรองบทความของอาจารย์ที่ปรึกษา (กรณีเป็นนักศึกษา)
  • ต้นฉบับบทความ (ตามรูปแบบการนำเสนอบทความเพื่อตีพิมพ์)
  • แบบฟอร์มอื่นๆ ตามคำแนะนำ

1) ผู้สนใจตีพิมพ์บทความสามารถส่งบทความ ที่ประกอบด้วย แบบฟอร์มการส่งบทความ และ บทความที่มีหัวข้อตามแบบฟอร์มของบทความ และแบบฟอร์มอื่นๆ ซึ่งสามารถ download ได้จาก https://www.southeast.ac.th/SBC Journa/index.html ส่งถึงกองบรรณาธิการได้โดยช่องทาง ดังนี้


          1.1) จัดส่งผ่านระบบ ThaiJo2 โดยลงทะเบียนเข้า ได้ที่ https://www.tcithaijo.org/index.php/SB_Journal/index


          1.2) จัดส่งทางอีเมล์มาที่ virat2500@gmail.com หรือ SBJournal@southeast.ac.th เมื่อส่งเข้าระบบแล้ว แจ้งการส่งที่เรียบร้อยแล้วที่ โทร. 0-2744-7356 ถึง 65 ต่อ 186, 187 หรือ โทร.062-429 4355


          1.3) จัดส่งทางไปรษณีย์ถึง :- กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก 298 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 (วงเล็บมุมซอง “วารสารวิชาการ”)


          1.4) สอบถามรายละเอียดได้ที่ กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ โทร. 0-2744-7356 ถึง 65 ต่อ 186, 187


2) กองบรรณาธิการจะนําบทความที่ท่านส่งมาเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนอย่างน้อย 2 ท่าน เพื่อประเมินความเหมาะสมสําหรับตีพิมพ์ในวารสารฯ ในกรณีผลการประเมินระบุให้ต้อง ปรับปรุงหรือแก้ไข ผู้เขียนจะต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 15 วัน นับจากวันที่ได้รับ ผลการประเมินบทความ


3) หากบทความวิจัยหรือบทความวิชาการของท่านได้รับการตีพิมพ์ ผู้เขียนบทความจะได้รับ การแจ้งตีพิมพ์และรับวารสารวิชาการฉบับนั้น จํานวน 2 เล่ม

The names and email addresses entered in this journal site will be used exclusively for the stated purposes of this journal and will not be made available for any other purpose or to any other party.