วารสารวิชาการเซาธ์อีสท์บางกอก (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

เปิดรับบทความวิชาการ และบทความวิจัย ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จากบุคลากรภายในและภายนอกวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก