วารสารวิชาการเซาธ์อีสท์บางกอก (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

เปิดรับบทความวิชาการ และบทความวิจัย ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จากบุคลากรภายในและภายนอกวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก 

ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการเซาธ์อีสท์บางกอก (สาขามุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2562) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

2018-10-08

ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการเซาธ์อีสท์บางกอก (สาขามุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2562) ทั้งนี้สามารถส่งบทความผ่านระบบวารสารออนไลน์ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป