ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการเซาธ์อีสท์บางกอก (สาขามุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2562) ทั้งนี้สามารถส่งบทความผ่านระบบวารสารออนไลน์ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

2019-02-20

วารสารวิชาการเซาธ์อีสท์บางกอก (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) เปิดรับบทความบทความวิจัย บทความวิชาการ บทความปริทัศน์ หรือบทความวิจารณ์หนังสือ ที่เกี่ยวกับ

  • ด้านบริหารธุรกิจ/บัญชี/เศรษฐศาสตร์/การจัดการ
  • ด้านศิลปศาสตร์/อักษรศาสตร์
  • ด้านศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์/จิตวิทยา
  • ด้านรัฐศาสตร์/นิติศาสตร์
  • และสหวิชาการสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์