THE PROBLEM OF PERSONNEL IN PUBLIC HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS IN WESTERN REGION

Main Article Content

ดร. นิภาพรรณ เจนสันติกุล

Abstract

This research article aimed to study the conditions and problems of personnel of higher education institutions in the western region. It was a qualitative study and used in-depth interviews , the recording data, and focus group discussion with academic personnel, support personnel , the executives of higher education institutions, legal officer and other executives or officers from other institutions. The results showed that most institutions have problems about recruitment and selection process and the development and training because the personnel can’t access to information , values ​​and attitude. The solutions must have the ways to improve the mechanisms and systems of recruitment and selection process by finding the targeted in the institutions by scouting model or re-recruiting and should be a positive and negative reinforcement such as operate curriculum development personnel in accordance with the job.

Keywords

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research Article

References

กานต์พิชชา เก่งการช่าง. (2556). เจนเนอเรชั่นวายกับความท้าทายใหม่ในการบริหารทรัพยากรบุคคล. วารสารสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์, 2(1), 15-27.

งานประชาสัมพันธ์ กองบริหารงานทั่วไป. (2559). ข่าวมหาวิทยาลัยมหิดล. สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล.

ชาย โพธิสิตา. (2554). ศาสตร์และศิลป์แห่งการวิจัยเชิงคุณภาพ (พิมพ์ครั้งที่ 5). กรุงเทพฯ: อมรินทร์ พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง.

ดรุณวรรณ สมใจ. (2551). การบริหารทุนมนุษย์เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน. วารสารวิชาการสาธารณสุข, 17(4), 684-693.

นิภาพรรณ เจนสันติกุล. (2559). กลไกการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในมหาวิทยาลัยราชภัฏ. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัย หอการค้าไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 36(1), 196-208.

นิ่มนวล คำปลื้ม. (2556). ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารทุนมนุษย์กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในสังกัดงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดราชบุรี. (ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี).

นิสดาร์ก เวชยานนท์. (2559). การบริหารทุนมนุษย์เชิงกลยุทธ์เพื่อเพิ่มมูลค่า. กรุงเทพฯ: เดอะกราฟิโกซิสเต็มส์.

บัลลังก์ โลหิตเสถียร. (2559). ข่าวสำนักงานรัฐมนตรีที่ 385/2559. กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี.

ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา. (2559, 13 มิถุนายน). ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา จังหวัดเพชรบุรี (บทสัมภาษณ์).

ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา. (2559, 3 มิถุนายน). ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา จังหวัดเพชรบุรี (บทสัมภาษณ์).

เพชราวลัย ถิระวณัฐพงศ์ และปัญจ์ปพัชรภร บุญพร้อม. (2558). การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, 8(1), 33-40.

ราตรี แสงจันทร์ และวาสิตา บุญสาธร. (2558). การบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพื่อส่งเสริมให้พนักงานเจนเนอเรชั่นวายเกิดความมุ่งมั่นและพลังขับเคลื่อนในการทำงานและรักษาคนเก่งให้คงอยู่กับองค์กร. วารสารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ, 7(2), 20-42.

วิยะดา วรานนท์วนิช. (2558). การเตรียมความพร้อมด้านการพัฒนาทุนมนุษย์ของมหาวิทยาลัยเอกชนสู่ประชาคมอาเซียน. วารสารศิลปศาสตรปริทัศน์, 10(19), 88-99.

วีระ อรัญมงคล และรัชฎา ธิโสภา. (2549). รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสถาบันอุดมศึกษา: กรณีศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, 2(1), 70-76.

ศรัณย์ พิมพ์ทอง. (2557). ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการคงอยู่ในองค์การของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการในประเทศไทย. วารสารบริหารธุรกิจ, 37(142), 16-32.

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. (2551). กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. (2556). แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2554). แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบเอ็ด (พ.ศ. 2555-2559). กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2546). รูปแบบการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาแนวใหม่. กรุงเทพฯ: สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

สุรพงษ์ มาลี. (2555). การบริหารและการพัฒนากำลังคนภาครัฐแบบบูรณาการ. วารสารข้าราชการ, 57(1), 20-22.

Garavan, T. N. (2007). A strategic perspective on human resource development Advances in Developing Human Resources, 9(February), 11-30.

Lucia, A. D. & Lepsinger, R. (1999). The art and science of competency models : pinpointing critical success factors in organizations. San Francisco: Jossey- Bass/Pfeiffer.

Nadler, L. (1990). Developing human resource. San Francisco : Jossey-Bass Publisher.

Schmidt, J. C. & Cech, T. R. (2015). Human telomerase: biogenesis, trafficking, recruitment, and activation. Genes Dev, 29(11), 1095-1105.

Serim, H. et al. (2014). The effects of employees’ perceptions of competency models on employability outcomes and organizational citizenship behavior and the moderating role of social exchange in this effect. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 150, 1101-1110.