วารสารวิชาการเซาธ์อีสท์บางกอก (สาขามุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการนำเสนอบทความด้านบริหารธุรกิจ/เศรษฐศาสตร์/การจัดการ ด้านศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์/จิตวิทยา และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Vol 4 No 2 (2018): July - December 2018

Published: 2018-10-08

THE RELATIONSHIP BETWEEN DEFERRED TAXES ON ACCOUNTING STANDARD NO. 12 INCOME TAXES AND EARNINGS QUALITY : EVIDENCE OF LISTED COMPANIES ON FINANCIAL INDUSTRY IN THE STOCK EXCHANGE THAILAND

สุนันทา ปาสาเลา, พิทยา ผ่อนกลาง, แพร วงษ์ชวลิตกุล, สาวิตรี ศิริทรัพย์สุนทร, วัสสวดี ลำพงษ์เหนือ

13-26

THE READINESS OF UNIVERSITY STUDENTS TOWARD ENTREPRENEURS

ดร.ธนกร ลิ้มศรัณย์, ดร.บุษยา วงษ์ชวลิตกุล, ดร.ธีติมา ปิยะศิริศิลป์, อังควิภา แนวจําปา

27-45

THE STUDY OF ACCOUNTING VARIETY FOR EACH COUNTRY IN AEC ACCORDING TO VIEWPOINTS OF ACCOUNTANTS AND UNIVERSITY LECTURERS IN SAMUTPRAKARN PROVINCE

นงลักษณ์ เหรียญทอง, ณัฐธยาน์ อธิรัฐจิรชัย, พัชราภรณ์ ใจบุญมา

80-92

FACTORS ANALYSIS FOR REDUCING THE TRANSPORTATION COST IN LAEM CHABANG PORTS BY ANALYTICS HIERARCHY PROCESS TECHNIQUE

รวมพล จันทศาสตร์, ดร.สุรัตน์ จันทองปาน, ไชยยศ ไชยมั่นคง

105-115

66 วิธีลบคมสมอง

วรสิริ ธรรมประดิษฐ์

129-133

View All Issues

Indexed in TCI 2