วารสารวิชาการเซาธ์อีสท์บางกอก (สาขามุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการนำเสนอบทความด้านบริหารธุรกิจ/เศรษฐศาสตร์/การจัดการ ด้านศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์/จิตวิทยา และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Vol 7 No 1 (2018): January-June 2018

Published: 2018-03-06

LOGISTICS SERVICE QUALITY AFFECTING CUSTOMERS’ SATISFACTION BY TOYOTA SERVICE CENTER IN SAMUTPRAKAN PROVINCE

ธนากร ชมโคกกรวด, ดร. ปฏิมา ประโยชน์อุดมกิจ, ดร. ภูษิตย์ วงษ์เล็ก

33-50

THE NEEDS FOR SELF-DEVELOPMENT OF PERSONNEL IN THE AGENCY. A CASE STUDY: MINISTRY OF NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENTAL

สุธีรา อัมพาผล, ปฏิพัทธ์ จันทร์รุ่งเรือง

51-66

A ABILITY TO PROBLEM SOLVING IN MATHEMATICS FOR GRADE 7-9 STUDENTS USING FUZZY LOGIC

วรรณศิรินทร์ ภูฉายา, ณัฐกรานต์ สุระภา, ชนิษฐา คลังใหญ่, ดร. นิตยา จันตะคุณ, ดร. อรุณี จันทร์ศิลา

98-114

VOCATIONALZATION IN THAILAND: THE CASE STUDY OF CP-ALL LTD

ฉัชร์ภิมุก อภินันท์โชติสกุล, ดร.อภิชัย พันธเสน, ดร.ฉัตรวรัญญ์ องคสิงห์

115-129

Our Iceberg is Melting

วรสิริ ธรรมประดิษฐ์

130-133

View All Issues

Indexed in TCI 2