ที่ปรึกษา
 
   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
   รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา
   ผู้อำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย
 
 กองบรรณาธิการ
 
   บุคคลภายนอก
   ศ.ดร.เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ์
      ราชการบำนาญ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
   ศ.ธรรม  อารีกุล
      ราชการบำนาญ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   ศ.ดร.ศุภมาศ  พนิชศักดิ์พัฒนา
      คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   รศ.ดร.ศุภชัย  สิงห์ยะบุศย์
      คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   รศ.ดร.ศุภร  ภู่เกิด
      คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   รศ.ดร.สุจินต์  สิมารักษ์
      คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   ดร.วัชรพงษ์  อินทรวงศ์
      คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
   บุคคลภายใน
   ผศ.ดร.วัฒนา  สุวรรณไตรย์
   ผศ.ดร.วิลาวรรณ์  คำหาญ
 
 ผู้ช่วยบรรณาธิการ
    อาจารย์ญาตาวี  ไชยมาตย์
    นางสาววรรณภา  เอกพันธ์