การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถทางการคิดวิเคราะห์ และเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ณัฐนันทน์ สำราญสุข, อุบลศิลป์ โพธิ์พรม, สุจิตรา แบบประเสริฐ

Abstract


-

Full Text:

PDF


Copyright (c) 2014 วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (Sakon Nakhon Graduate Studies Journal)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.