การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนรู้ แบบบูรณาการโรงเรียนสยามกลการ 4 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษามุกดาหาร

Main Article Content

วิเชียร สังชาตรี

Abstract

การวิจัยครั้งนี้ใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ โดยมีความมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาสภาพและปัญหาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการของครูโรงเรียนสยามกลการ 4 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 2) แนวทางพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการของครูโรงเรียนสยามกลการ 4 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารและ 3) ติดตามและประเมินผลการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการของครูโรงเรียนสยามกลการ 4สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ดำเนินการ2 วงรอบ แต่ละวงรอบประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ ขั้นวางแผน (Planning) ขั้นการปฏิบัติ(Action) ขั้นสังเกตการณ์ (Observation)ขั้นสะท้อนกลับ (Reflection) กลุ่ม เป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้ คือ กลุ่มผู้ร่วมวิจัย จำนวน 14 คน และกลุ่มผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม จำนวน68 คน เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ แบบสังเกต แบบประเมิน แบบทดสอบ และแบบสัมภาษณ์ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณใช้สถิติ ค่าเฉลี่ยค่าร้อยละ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตรวจสอบข้อมูลเชิงคุณภาพผู้วิจัยได้ทำการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) จัดหมวดหมู่ของเนื้อหาและนำเสนอข้อมูลเชิงพรรณนาวิเคราะห์ผลการวิจัยพบว่า1. ผลการศึกษาสภาพและปัญหาเกี่ยวกับสภาพและปัญหาการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการของครูโรงเรียนสยามกลการ4 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร1.1 สภาพการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการของครูโรงเรียนสยามกลการ 4 พบว่า ผลการประเมินภายนอก (สมศ)รอบสอง) ในมาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์ ผลการประเมินอยู่ในระดับ พอใช้ และมาตรฐานที่ 9 ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญผลการประเมินอยู่ในระดับ พอใช้ ซึ่งคุณภาพทั้ง 2 มาตรฐานไม่เป็นเป็นไปตามเป้าหมายของโรงเรียนที่วางไว้1.2 ปัญหาการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการของครูโรงเรียนสยามกลการ 4 พบว่า ครูส่วนใหญ่ยังยึดวิธีการสอนแบบเดิมๆ ทั้งนี้เป็นเพราะครูมีพฤติกรรมการสอนที่มีลักษณะไม่เตรียมการสอน ไม่ได้วัดประเมินผลตามสภาพจริงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้พฤติกรรมของผู้เรียนมีลักษณะที่ไม่ได้แสดงออกอย่างชัดเจนและมีเหตุผล ไม่สามารถสร้างจินตนาการที่หลากหลายให้เกิดเป็นความรู้ได้ และครูผู้สอนไม่มีความรู้เกี่ยวกับการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ เนื่องจากยังไม่ได้รับการฝึกอบรม ปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อคุณภาพผู้เรียนอย่างยิ่ง2. แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการของครูโรงเรียนสยามกลการ 4 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร ประกอบด้วย การประชุมเชิงปฏิบัติการและการนิเทศ 3. ผลการดำเนินการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการของครูโรงเรียนสยามกลการ 4 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร พบว่า ครูโรงเรียนสยามกลการ 4 มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเพิ่มขึ้น เห็นความสำคัญของการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ สามารถเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการและมีความมั่นใจในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ สามารถนำเข้าสู่บทเรียนโดยสร้างความเร้าใจกระตุ้นความสนใจให้แก่ผู้เรียน บรรยากาศในชั้นเรียนส่งผลให้ผู้เรียนกล้าพูดกล้าตอบคำถามมากขึ้น มีความสนุกสนานในการเรียน แต่อย่างไรก็ตามอุปสรรคปัญหาในการปฏิบัติการสอนของกลุ่มเป้าหมายที่ต้องปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้น

Article Details

Section
บทความวิจัย
Author Biography

วิเชียร สังชาตรี

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร