ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจนโดยการพึ่งตนเองของประชาชน กลุ่มครัวเรือนทำไร่หมุนเวียน : กรณีศึกษาบ้านโนนสมบูรณ์ เมืองวิละบุลี แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

Main Article Content

นายสีสะหวัน วงศ์กตัญญู

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนที่ทำทำไร่หมุนเวียน : กรณีศึกษาบ้านโนนสมบูรณ์เมืองวิละบุลี แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 2) สร้างยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจนโดยการพึ่งตนเองของประชาชนที่ทำไร่หมุนเวียน กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 68 คน โดยเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ชนิดมีโครงสร้าง และแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า

1. สภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนที่ทำทำไร่หมุนเวียน : กรณีศึกษาบ้านโนนสมบูรณ์ เมืองวิละบุลี แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พบว่า สภาพปัจจุบันความยากจนของประชาชนที่ทำไร่หมุนเวียน : กรณีศึกษาบ้านโนนสมบูรณ์ เมืองวิละบุลี แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ดังนี้ 1) เพราะการขาดความรู้ความเข้าใจในการประกอบสัมมาชีพ และมีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพน้อยที่สุด 2) ขาดโอกาสในด้านต่าง ๆ เช่น ขาดโอกาสในการศึกษา ขาดโอกาสในการพัฒนาทักษะ

ต่าง ๆ และขาดโอกาสในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ เป็นต้น 3) การศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาทำให้มีทางเลือกในการประกอบอาชีพน้อยหรือขาดโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเนื่องจากขาดสินทรัพย์ในการค้ำประกันและมักถูกมองว่าเป็นกลุ่มที่เสี่ยงต่อการขาดทุนสูง ส่วนความสามารถในการพึ่งพาตนเองของประชาชนที่ทำไร่หมุนเวียน : กรณีศึกษาบ้านโนนสมบูรณ์ แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับน้อยที่สุด

2. การสร้างยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจนโดยการพึ่งตนเองของประชาชนที่ทำไร่หมุนเวียน : กรณีศึกษาบ้านโนนสมบูรณ์ เมืองวิละบุลี แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย 1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาชุมชนด้านสังคมและคุณภาพชีวิต ประกอบด้วย มีจำนวน 3 กลยุทธ์ 3 เป้าหมาย

4 ตัวชี้วัด และ 4 โครงการ/กิจกรรม 2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การศึกษา วัฒนธรรมและประเพณี ประกอบด้วย มีจำนวน 3 กลยุทธ์ 3 เป้าหมาย 4 ตัวชี้วัด และ 5 โครงการ/กิจกรรม3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาชุมชนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย มีจำนวน 2 กลยุทธ์ 2 เป้าหมาย 1 ตัวชี้วัด และ 2 โครงการ/กิจกรรม 4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนารายได้และเศรษฐกิจชุมชน ประกอบด้วย มีจำนวน 6 กลยุทธ์ 6 เป้าหมาย 6 ตัวชี้วัด และ 9 โครงการ/กิจกรรม และ

5) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ประกอบด้วย มีจำนวน 2 กลยุทธ์ 2 เป้าหมาย 2 ตัวชี้วัด และ 2 โครงการ/กิจกรรม

3. ผู้เชี่ยวชาญประเมินความเหมาะสมเป็นไปได้ของยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจนโดยการพึ่งตนเองของประชาชนที่ทำไร่หมุนเวียน : กรณีศึกษาบ้านโนนสมบูรณ์ เมืองวิละบุลี แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน

Keywords

Article Details

Section
บทความวิจัย