ฐานข้อมูลแหล่งทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในสาระที่ 1–4 ตามมาตรฐานหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

Main Article Content

อิศราภรณ์ ชูมาศ

Abstract

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1)  พัฒนาฐานข้อมูลแหล่งทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในสาระที่  1 – 4  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551
2)  ศึกษารูปแบบและวิธีการจะใช้ฐานข้อมูลแหล่งทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในสาระที่  1 – 4  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2551  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 40 คน จากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขต 1 จำนวน  40  โรงเรียน เครื่องมือวิจัย  ได้แก่ ฐานข้อมูลแหล่งทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ ในรูปของเว็บบล็อก และแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบและวิธีการจะใช้ฐานข้อมูลฯ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การแจกแจงความถี่ ค่าสถิติร้อยละ และการเขียนสรุปเป็นความเรียงเชิงพรรณนา

ผลการวิจัย คือ 1) เอกสารเนื้อหาสาระฐานข้อมูลแหล่งทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้ฯ ประกอบด้วยคลังตัวอย่างผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจำนวน 340 ข้อ คลังกิจกรรมการเรียนรู้ จำนวน 154 ข้อ และคลังการประเมินผลการเรียนรู้ จำนวน 339 ข้อ ที่สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2551  2) ฐานข้อมูลแหล่งทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้ฯในรูปของเว็บบล็อกที่ URL: http://sceincemattayom.blogspot.com  3) รูปแบบการจะใช้ฐานข้อมูลแหล่งทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้ ฯ ที่ครูผู้สอนเห็นด้วย มี  3 รูปแบบ คือ ก่อนทำการสอน ระหว่างทำการสอน และหลังทำการสอน โดยมีวิธีการจะใช้ตามลำดับของรูปแบบ คือ เมนูหลักคลังทรัพยากรการเรียนรู้ฯ สาระที่ 1 – 4 จำนวน 13 วิธี  7 วิธี และ 6 วิธี ; เมนูเสริมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในและต่างประเทศ จำนวน 6 วิธี ในทุกรูปแบบ และเมนูเสริมแหล่งทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้ ในประเทศและต่างประเทศ จำนวน 6  วิธี  7 วิธี  และ 6 วิธี

ABSTRACT

The objectives of this research were 1) to develop the Science Learning Resource Database for Lower Secondary Focusing on strands 1-4 of the Basic Education Core Curriculum B.E.2551; and 2) to study the usage methods and patterns of the Science Learning Resource Database for Lower Secondary, Focusing on strands 1 – 4 of the Basic Education Core Curriculum B.E.2551 in the future. The Population used in this research were the 40 lower secondary science teachers from 40 schools of Nakhon Phanom Primary Educational Service Office Area 1. The research instruments were the Learning Resource Database on Science in the form of weblog and the questionnaires on the future usage methods and patterns of the Learning Resource Database. The data were analyzed through the frequency distribution, the percentage and the descriptive narration.  

The research findings were as follows. 1) The printed content document of the Science Learning Resource Database  for Lower Secondary Focusing on strands 1 – 4 of the Basic Education Core Curriculum B.E.2551 consisting of 3 resources on learning outcomes examples: 340 items, learning activities examples: 154 items  and  evaluation criteria examples: 339 items, all according to the indicators of the Basic Education Core Curriculum B.E.2551 ; 2) The Science Learning Resource Database in the form of weblog at the URL: http://sceincemattayom.blogspot.com 3) the future usage methods and patterns of the Science Learning Resource Database that were agreed by the population at 100 percents, consisted of 3 usage patterns: before class-during the class – after the class. The amounts of the usage methods for each main menus, consecutively presented on the 3 patterns were as follows:  the main menus of learning resources strands 1–4: 13, 6 and 6 methods; the extra menus on related agencies in the country and abroad:  6 methods in all patterns  and  the extra menus on Thai and foreign learning resources : 7, 6 and 6 methods. 

Keywords

Article Details

Section
บทความวิจัย