การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับงานตามนโยบายกรมการค้าภายในของสำนักงานการค้าภายในจังหวัดสกลนคร

Main Article Content

รัตนสุดา จิรารักษ์

Abstract

            การศึกษาครั้งนี้ มีความมุ่งหมายเพื่อ 1. เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับงานตามนโยบายกรมการค้าภายในของสำนักงานการค้าภายในจังหวัดสกลนคร 2. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของระบบฐานข้อมูล โดยได้มีการประเมินประสิทธิภาพของระบบฐานข้อมูล ใน 2 ด้าน คือ ด้านการใช้งานโปรแกรม และด้านเนื้อหาของระบบฐานข้อมูล มีผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้งานโปรแกรม จำนวน 2 คน และด้านเนื้อหาของระบบฐานข้อมูล จำนวน 3 คน และ 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ มีการประเมินความพึงพอใจ จากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 34 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มี 3 ชุด คือ 1. แบบประเมินประสิทธิภาพของผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้งานโปรแกรม 2. แบบประเมินประสิทธิภาพของผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาของระบบฐานข้อมูล และ 3. แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูล แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .9026 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปในการประมวลผล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

            ผลการวิจัยพบว่า

                 1. ประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับงานตามนโยบายกรมการค้าภายในของสำนักงานการค้าภายในจังหวัดสกลนคร ทั้ง 2 ด้าน คือ ด้านการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์และด้านเนื้อหาของระบบฐานข้อมูลของผู้เชี่ยวชาญอยู่ในระดับ มาก

                 2. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับงานตามนโยบายกรมการค้าภายในของสำนักงานการค้าภายในจังหวัดสกลนครในการใช้ข้อมูล อยู่ในระดับ มาก

Article Details

Section
บทความวิจัย