การจัดทำแผนพัฒนาสามปีที่สอดคล้องกับความต้องการ ของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะเม็ง อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร

Main Article Content

เกษม คนไว

Abstract

            การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive  Research) เพื่อศึกษาการจัดทำแผนพัฒนาสามปีที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะเม็ง อำเภอดอนตาล  จังหวัดมุกดาหาร  เก็บข้อมูลจากคณะกรรมการหมู่บ้านทุกหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะเม็ง  รวมจำนวน 90  คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ ที่ผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validity) โดยผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 ท่าน และมีค่าความเที่ยง (Reliability) โดยค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบราค (Cronbach  alpha  coefficient) ได้ค่าความเที่ยง (Reliability)เท่ากับ  0.74  ดำเนินการเก็บรวมรวมข้อมูลระหว่างวันที่  1 สิงหาคม  2555  ถึงวันที่  20  สิงหาคม 2555  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติร้อยละค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต่ำสุดค่าสูงสุด

            ผลการวิจัยพบว่า

                        การจัดทำแผนพัฒนาสามปีที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะเม็ง  อำเภอดอนตาล  จังหวัดมุกดาหาร  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่าด้านการรวบรวมข้อมูลการจัดทำแผน  ผลการศึกษา มากที่สุดคือการมีส่วนร่วมในการเก็บข้อมูลและเสนอปัญหาสำคัญของท้องถิ่นเพื่อนำมาจัดทำแผนพัฒนาสามปี  น้อยที่สุดคือการมีส่วนร่วมในการนำแผนชุมชนมาประกอบในการจัดทำแผนสามปีด้านการคัดเลือกทางเลือกมากที่สุดคือมีส่วนร่วมในการคัดเลือกปัญหาเพื่อนำไปสู่การวางแผนพัฒนาตำบลสามปี น้อยสุดคือการได้รับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพชุมชนเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นด้านการจัดทำร่างแผนพัฒนามากที่สุดคือต้องการให้นำทุกโครงการที่ผ่านการประชาคมได้รับการบรรจุในร่างแผนพัฒนาสามปีแม้เกินงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล  น้อยที่สุดคือมีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจากทุกภาคส่วน  ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน  มากที่สุดคือ องค์การบริหารส่วนตำบลประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาท้องถิ่นในการพิจารณาแผนพัฒนาสามปี น้อยสุดคือองค์การบริหารส่วนตำบลเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาสามปี

Article Details

Section
บทความวิจัย