การบูรณาการการวิจัย และการบริการวิชาการแก่สังคมในรายวิชาการพัฒนาความเป็นครูวิชาชีพ คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์

Main Article Content

คมสันทิ์ ขจรปัญญาไพศาล

Abstract

            การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อพัฒนา ศึกษาผลและความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการบูรณาการการวิจัย และการบริการวิชาการแก่สังคม ในรายวิชาการพัฒนาความเป็นครูวิชาชีพ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ เป็นการวิจัยเชิงประยุกต์โดยใช้วิธีการเรียนรู้ด้วยการวิจัยในชั้นเรียนและวงจรพัฒนาคุณภาพ PDCA ของเดมมิ่ง ดำเนินการผ่านการเรียนการสอนในรายวิชา EDUC 105 การพัฒนาความเป็นครูวิชาชีพ ในหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 5 ปี สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 กลุ่มเป้าหมาย คือ นักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 2 กลุ่ม 3 จำนวน 23 คน

            ผลการวิจัย พบว่า 1) เกิดการพัฒนาโครงการสอนรายวิชา EDUC 105 การพัฒนาความเป็นครูวิชาชีพ โดยได้บรรจุกิจกรรมการวิจัยและการบริการวิชาการแก่สังคม ใช้กลยุทธ์การเรียนรู้ ได้แก่ กลยุทธ์การวิจัยเป็นฐานการเรียนรู้ โดยประยุกต์จากการวิจัยในชั้นเรียน 4 ขั้นตอน ได้แก่ (1) การวางแผน (Plan) (2) การปฏิบัติตามแผน (Action) (3) สังเกตผลที่เกิดจากการปฏิบัติ (Observe) (4) การสะท้อนความคิด (Reflect) และกลยุทธ์การบริการวิชาการแก่สังคมเป็นฐานการเรียนรู้ ประกอบด้วย (1) Plan (การวางแผน) (2) DO (การปฏิบัติ) (3) Check (การตรวจสอบ)  (4) Act (การปรับปรุง) 2) นักศึกษาได้เรียนรู้เนื้อหาสาระความเป็นครูวิชาชีพจากการวิจัยได้ชิ้นงานการวิจัย 6 เรื่อง และเกิดกระบวนการเรียนรู้ในทักษะความเป็นครูจากประสบการณ์จริงจากการบริการวิชาการแก่สังคม 3) ความพึงพอใจของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมการในรายวิชา พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

Article Details

Section
บทความวิจัย