Return to Article Details การศึกษาผลของคู่มือการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ ร่วมกับการฝึกคิดแบโยนิโสมนสิการที่มีต่อความพึงพอใจ ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 Download Download PDF