คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรกองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครสกลนคร

Main Article Content

รัตนา ฉะโน

Abstract

            การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมาย  1) เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากร กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครสกลนคร 2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากร กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครสกลนคร  ตามคุณลักษณะส่วนบุคคล  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่ ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างตามภารกิจ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครสกลนคร  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามชนิดตรวจสอบรายการและมาตราส่วนประมาณค่า  มีค่าความเชื่อมั่นโดยรวมของแบบสอบถามเท่ากับ .92 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบค่า t (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – Way Analysis of Variance) โดยกำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

            ผลการวิจัย พบว่า

              1. ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 57.14  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง

26 - 40 ปี จำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 57.14 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า จำนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 85.72

                 2. คุณภาพชีวิตการทำงานโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านโอกาสในการพัฒนาความสามารถและความมั่นคงในงาน และด้านประชาธิปไตยในองค์กรอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม และด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในงานอยู่ในระดับน้อย

                        3. ผลการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทำงาน จำแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคล ทั้งโดยรวมและรายด้าน พบว่า ไม่แตกต่างกัน จำแนกตามเพศ โดยรวม พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

Article Details

Section
บทความวิจัย
Author Biography

รัตนา ฉะโน

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร