ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับความพึงพอใจ ในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลในจังหวัดร้อยเอ็ด

Main Article Content

ดวงตะวัน คุนาเลา

Abstract

            การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับของบรรยากาศองค์การขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามการรับรู้ของพนักงานส่วนตำบลในจังหวัดร้อยเอ็ด  2) ศึกษาระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลในจังหวัดร้อยเอ็ด 3)  ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล        กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นพนักงานส่วนตำบล  ในจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 337 คน เลือกโดยวิธีสุ่มแบบแบ่งชั้น เครื่องมือ ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า แบบสอบถามเรื่องบรรยากาศองค์การ มีค่าความเชื่อมั่น 0.92 และแบบสอบถามเรื่องความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน มีค่าความเชื่อมั่น 0.90 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลทางไปรษณีย์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ คำนวณหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน

            ผลการวิจัยพบว่า

                 1. ระดับบรรยากาศองค์การขององค์บริหารส่วนตำบลตามการรับรู้ของพนักงานส่วนตำบลในจังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับดี และรายด้านอยู่ในระดับดี 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความภักดีต่อองค์การ ด้านโครงสร้างองค์การ ด้านความอบอุ่น และด้านการสนับสนุน ส่วนด้านการให้รางวัลอยู่ในระดับปานกลาง

                 2. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 3 อันดับแรกคือ ด้านความมั่นคงปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ด้านรายได้ค่าตอบแทน และด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ด้านสภาพการปฏิบัติงาน

                        3. ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  มีความสัมพันธ์กัน    ในทางบวก อยู่ในระดับสูงมาก

Article Details

Section
บทความวิจัย
Author Biography

ดวงตะวัน คุนาเลา

สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด