ผลการใช้โปรแกรมการออกกำลังกายที่มีต่อการพัฒนาผลการเรียนรู้ 5 ด้าน ของนักศึกษาวิชาเอกพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ 3

Main Article Content

อภิวัฒน์ ปานทอง

Abstract

การศึกษาครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาผลการใช้โปรแกรมการออกกำลังกายที่มีต่อการพัฒนาผลการเรียนรู้ 5 ด้านของนักศึกษาวิชาเอกพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ 3  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยจำนวน 10 คน โดยเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นโปรแกรมการออกกำลังกาย แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายมาตรฐานระหว่างประเทศ (International Committee of the Standardization of Physical Fitness Test = ICSPFT) และแบบประเมินผลการเรียนรู้ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่าที (t-test)

ผลการวิจัยพบว่า

1. ผลการเรียนรู้ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ก่อนการใช้โปรแกรมการออกกำลังกาย อยู่ในระดับปานกลางและหลังการใช้โปรแกรมการออกกำลังกายอยู่ในระดับมาก

2. เปรียบเทียบความแตกต่างของผลการเรียนรู้ 5 ด้าน หลังการใช้โปรแกรมออกกำลังกาย สูงกว่าก่อนการใช้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3. เปรียบเทียบผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักศึกษา หลังการใช้โปรแกรมการออกกำลังกายสูงกว่าก่อนการใช้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

Keywords

Article Details

Section
บทความวิจัย