การประเมินโครงการเปิดโลกแห่งการเรียนรู้สู่ภูมิปัญญาท้องถิ่นของโรงเรียนในสังกัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

Main Article Content

สุธน แท่นทรัพย์

Abstract

บทคัดย่อ

            การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ประเมินปัจจัยเบื้องต้น (2) ประเมินกระบวนการและ (3) ประเมินผลผลิตของโครงการเปิดโลกแห่งการเรียนรู้สู่ภูมิปัญญาท้องถิ่นของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

            ผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู วิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่น และนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี รวมทั้งสิ้น 456 คน เครื่องมือวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา

            ผลการวิจัยพบว่า (1) ด้านปัจจัยเบื้องต้น ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน เห็นว่ามีความเหมาะสมโดยรวมในระดับปานกลาง ส่วนวิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่นเห็นว่ามีความเหมาะสมโดยรวมในระดับมาก (2) ด้านกระบวนการปฏิบัติงาน พบว่าผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน เห็นว่ามีการปฏิบัติโดยรวมในระดับมาก ส่วนวิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่น เห็นว่ามีการปฏิบัติโดยรวมในระดับปานกลาง และ (3) ด้านผลผลิต พบว่าผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนมีความพึงพอใจระดับปานกลาง ส่วนวิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่นและนักเรียนมีความพึงพอใจระดับมาก ซึ่งผลการประเมินทั้ง 3 ด้านเป็นไปตามที่กำหนด

 ABSTRACT

            The purposes of this study were 1) to evaluate the input,  2) to evaluate the process, and 3) to evaluate the output of the Project for Opening the World of Learning toward Local Wisdom of schools under the Provincial Administration Organization in Pathum Thani Province.

            The research informants totaling 445 persons included school administrators, teachers, local wisdom resource persons, and students of schools under the Provincial Administration Organization in PathumThani Province. The employed research instrument was a questionnaire. Data were analyzed using the percentage, mean, standard deviation, and content analysis.

            The research findings revealed that 1) in terms of input, the administrators and teachers had opinions that it was appropriate at the moderate level, while the local wisdom resource persons had opinions that its overall appropriateness was at the high level, 2) in terms of the process, the administrators and teachers had opinions that the project’s overall operation process was at the high level, while the local wisdom resource persons had opinions that it was at the moderate level, and 3) in terms of the output, the administrators and teachers were satisfied with the output at the moderate level, while the local resource persons and students were satisfied with it at the high level; and in conclusion, the evaluation results of all components of the project were in accordance with the set criteria.

 

Article Details

Section
บทความวิจัย