การพัฒนารูปแบบการบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ผ้าข้าวม้า และผ้าห่มลายดอกแก้ว กรณีศึกษา : กลุ่มแม่บ้านเกษตรทอผ้าบ้านนาเลา อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร

Main Article Content

วัชระ อักขระ

Abstract

            การวิจัยเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ มีจุดประสงค์เพื่อต้องการพัฒนารูปแบบการบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน ผ้าขาวม้าและผ้าห่มลายดอกแก้ว กรณีศึกษา : กลุ่มแม่บ้านเกษตรทอผ้าบ้านนาเลา อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร โดยการประเมินความพึงพอใจต่อรูปแบบการบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้า และผ้าห่มลายดอกแก้ว มุ่งเน้นการประเมินความพึงพอใจด้านอัตลักษณ์ ด้านรูปแบบและความสวยงาม และด้านหน้าที่ประโยชน์ใช้สอย กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญ 3 คน และกลุ่มเกษตรทอผ้าบ้านนาเลา ผู้ประกอบการ ผู้บริโภค จำนวน 30 คน ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของผู้เชี่ยวชาญต่อภาพรวมการพัฒนารูปแบบการบรรจุภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ยรวม 4.58 อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก และความพึงพอใจต่อภาพรวมการพัฒนารูปแบบการบรรจุภัณฑ์ของกลุ่มเกษตรทอผ้าบ้านนาเลา ผู้ประกอบการ และผู้บริโภค มีค่าเฉลี่ยรวม 4.80 อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด 

Keywords

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย