การพัฒนารูปแบบการนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23

Main Article Content

ปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาและตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 23 การดำเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ระยะคือ ระยะที่ 1 การสร้างและพัฒนารูปแบบ โดยศึกษาแนวคิดทฤษฎี เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและร่างรูปแบบการนำ


กลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ระยะที่ 2 การตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า มีค่าดัชนีจำแนกรายข้อระหว่าง 0.43 – 0.89 และค่าความเชื่อมั่น 0.99 กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียนและครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ปีการศึกษา 2557 จำนวน 325 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อหาค่าความถี่ (Frequency)ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย ( ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)


ผลการวิจัยพบว่า


   1. รูปแบบการนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 23  ประกอบด้วย 7  องค์ประกอบ ดังนี้ 1) การมอบหมายกลยุทธ์ 2) วัฒนธรรมองค์กร 3) โครงสร้างองค์กร 4) ภาวะผู้นำ


5) การกำหนดวัตถุประสงค์ 6) การทบทวน ทำความเข้าใจและเลือกกลยุทธ์ที่ดี และ7) การจูงใจ   และกระบวนการนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การกำหนดกลยุทธ์ดำเนินงาน 2) การกำหนดแผนปฏิบัติการ  3) การปฏิบัติตามกลยุทธ์  และ4) การประเมินผลการนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ 


   2. ผลการตรวจสอบรูปแบบการนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 23 พบว่า องค์ประกอบและกระบวนการนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติโดยรวมของรูปแบบมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก

Keywords

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย