การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้การอ่านวรรณคดีไทย โดยใช้เทคนิค CIRC สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

Main Article Content

มะลิวัลย์ พรนิคม

Abstract

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้การอ่านวรรณคดีไทยโดยใช้เทคนิค CIRC ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2) เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านวรรณคดีไทย ก่อนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้การอ่านวรรณคดีไทย  และ 3) ศึกษาความสามารถ             ในการเขียนจากการคิดวิเคราะห์ วิจารณ์และประเมินค่าวรรณคดีไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้การอ่านวรรณคดีไทย กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนนายายอามพิทยาคม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2558  จำนวน  37 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือชุดกิจกรรมการเรียนรู้การอ่านวรรณคดีไทย โดยใช้เทคนิค CIRC แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านวรรณคดีไทย และแบบวัดความสามารถในการเขียนจากการคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ และประเมินค่าวรรณคดี สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที (t-test)


               ผลการวิจัยปรากฎว่า 1) ได้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้การอ่านวรรณคดีไทย โดยใช้เทคนิค CIRC สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีประสิทธิภาพ  81.58/80.04  2) ความสามารถในการอ่านวรรณคดีไทยหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้การอ่านวรรณคดีไทย โดยใช้เทคนิค CIRC  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังเรียนมีค่าสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 และ 3) ความสามารถในการเขียนจากการคิดวิเคราะห์ วิจารณ์และประเมินค่าวรรณคดีหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้การอ่านวรรณคดีไทยโดยใช้เทคนิค CIRC  มีค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 80.68     อยู่ในระดับดีเยี่ยม  

Keywords

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย