การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ โดยใช้เทคนิค KWLH PLUS สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคม THE DEVELOPMENT OF ABILITY IN ANALYSIS ENGLISH READING USING KWLH PLUS TECHNIQUE OF MATTAYOMSUKSA 3 STUDENTS AT KH

Main Article Content

ฉัตรแก้ว ภูนาหา

Abstract

บทคัดย่อ


การวิจัยในครั้งนี้มี วัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้เทคนิค KWLH  PLUS   และ 2) ศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1  โรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคม  จำนวน 25 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้  2) แบบทดสอบ และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจ  สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติทดสอบที


            ผลการวิจัยพบว่า


1.  ความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์หลังเรียนโดยใช้เทคนิค KWLH PLUS สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01


2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความพึงพอใจของการเรียนต่อการเรียนการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์   พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  


 


ABSTRACT


 


The purposes of this research were 1) to compare the ability in analysis English reading between before and after using KWLH Plus technique of  Mattayomsuksa 3 students and 2) to study satisfaction towards learning through KWLH Plus technique of Mattayomsuksa 3 students. The sample group included 25 Mattayomsuksa 3 students of Khaopranonwittayakhom School. The research instruments involved 1) lesson plans 2) analysis English reading evaluation form  and 3) questionnaire. Data was statistically analyzed by using mean, standard deviation and t-test for dependent.


            The findings revealed as follows:


1. The ability in analysis English reading after using KWLH Plus technique of Mattayomsuksa 3 students was significantly higher than before the experiment at .01 level.


            2. The student’s satisfaction towards learning through KWLH Plus technique of Mattayomsuksa 3 students was generally found at the hight level.

Keywords

Article Details

Section
บทความวิจัย