ผู้บริหารกับการพัฒนาตนด้วยการรู้จักตนเองและตระหนักในความมีคุณค่าแห่งตน

Main Article Content

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิตยา เรืองแป้น

Abstract

บทคัดย่อ

            วัตถุประสงค์ของบทความนี้คือ 1) เพื่อศึกษาการพัฒนาตนด้วยการรู้จักตนเองและตระหนักในความมีคุณค่าแห่งตนของผู้บริหาร และ 2) เสนอแนวทางในการพัฒนาตนของผู้บริหารด้วยการรู้จักตนเองและตระหนักในความมีคุณค่าแห่งตน ซึ่งพัฒนาได้จากการเห็นคุณค่าตนเองในระดับสูง ผู้บริหารที่มีการรับรู้ตนเองและรับรู้ผู้อื่นในเชิงบวก  ส่งผลให้มีสุขภาพจิตที่ดี  สามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้งานบรรลุเป้าหมายและประสบความสำเร็จ

 Abstract

            The objectives of this article are to 1) study self-development about self-concept and self-esteem awareness of administrator and 2) propose guidelines for self-development administrator about self-concept and self-esteem from high self-esteem. The administrator who positive self-concept and another concept is good mental health for efficiency administration lead to achievement and success.

Article Details

Section
บทความวิจัย